Nemzetiségi önkormányzati szavazókör kijelölése

2014. június 30. 13:10:19  nyomtatási kép
KÖRMENDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZÕ


Ügyiratszám:TI- 699-1 /2014.
Ügyintézés helye: Helyi választási iroda
Ügyintézõ: Dr. Stepics Anita HVI vezetõ

Tárgy: 2014. évi nemzetiségi önkormányzati választást érintõen a nemzetiségi szavazókör kijelölése

HATÁROZAT

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Körmend településen a nemzetiségi szavazókör számát, sorszámát és területi beosztását, a szavazóhelyiség címét a következõk szerint állapítom meg:

1. A nemzetiségi szavazókör száma: 1

2. A nemzetiségi szavazókör sorszáma: 08. számú szavazókör

3. A nemzetiségi szavazókör területe: Körmend község területe

4. A nemzetiségi szavazókör címe: Körmend, Szent Imre herceg u. Hrsz: 040/2 (Alsóberki sportöltözõ épülete)

Elrendelem a határozat Körmend város Önkormányzata hivatalos honlapján (www.kormend.hu ), valamint a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatalban (Körmend,. Szabadság tér 7.) elhelyezett hirdetõtábláján történõ közzétételét 15 nap idõtartamra.


Határozatom ellen a közzététel idõtartama alatt -2014.június 30-tól –július 15 –ig –illetékmentes fellebbezés nyújtható be a helyi választási iroda vezetõjéhez. A fellebbezés benyújtható személyesen, levélben (Körmend, Szabadság tér 7. címre címezve) , telefaxon (94/410-623 faxszámra küldve), vagy elektronikus levélben (kormendjegyzoje@kormend.hu elektronikus levélcímre). A fellebbezésre megállapított határidõ jogvesztõ.
A fellebbezést a Vas Megyei Területi Választási Iroda vezetõje (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.) bírálja el.

INDOKOLÁS


A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 309. § (1) bekezdés alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselõk általános választását a Nemzeti Választási Bizottság legkésõbb a szavazás napja elõtti hetvenötödik napon a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek általános választásának napjára tûzi ki.

A nemzetiségek jogairól 2011. évi CLXXIX. törvény 242. § (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselõk választását akkor kell kitûzni, ha a településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma – a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint – a huszonöt fõt eléri.

A nemzetiségi önkormányzati képviselõk választásának kitûzésére irányadó egyes szabályok értelmezésérõl szóló 14/2014. NVB iránymutatás alapján Körmenden a 2011. évi népszámlálás során a roma nemzetiséghez tartozó személyek száma érte el a 25 fõt. A népszámlálás során összesen 113 fõ vallotta magát valamely nemzetiséghez tartozónak Körmenden.

A szavazókörök kialakításáról a nemzetiségi önkormányzati képviselõk választásán a Ve. 312. §-a rendelkezik. A Ve. 312. § (3) bekezdése szerint egy nemzetiség választópolgárait egy szavazókörbe kell sorolni.

A Ve. 323. § (2) bekezdése szerint a nemzetiségi szavazóhelyiséget úgy kell kialakítani, hogy a fogyatékossággal élõ választópolgárok számára akadálymentes legyen.

A Ve. 77. § (1) bekezdése értelmében a nemzetiségi szavazókör(ök) számát, sorszámát, és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiség(ek) címét a helyi választási iroda vezetõje határozattal állapítja meg, mely határozatot a helyben szokásos módon tizenöt napra közzé kell tenni.

Határozatom ellen a fellebbezés lehetõségét a Ve. 234. § (1) bekezdése biztosítja, a fellebbezést a Ve. 234. § (2) bekezdése alapján a területi választási iroda vezetõje bírálja el, három napon belül.

A fellebbezés illetékmentességét az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja biztosítja.


KÖRMEND, 2014. június 30.


Dr. Stepics Anita
jegyzõ, HVI vezetõ