Ülésezett az önkormányzat

2014. június 05. 09:55:47  nyomtatási kép
 
Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2014. május 29-ei ülésérõl.

Módosult a költségvetés
Elsõ alkalommal kerül sor az idei költségvetés módosítására, melyben meghatározták a képviselõk a mûködési és a felhalmozási pénzmaradványok felhasználásának területeit is. A 2013. évi jóváhagyott mûködési célú pénzmaradvány a 51,3 mFt, melybõl 10 mFt már korábban vállalt feladatok megvalósítására kerül felhasználásra. A fennmaradó 41,3 F-ból 21,5 mFt az intézmények alulfinanszírozásából adódó költségek fedezésére kerül felhasználásra. Szintén ebbõl az összegbõl történik a közfoglalkoztatások támogatása, a múzeumi feladatokhoz kapcsolódó pályázat támogatása, illetve a karbantartási feladatokra a fedezet biztosítása is.
Az önkormányzat felhalmozási pénzmaradványa 303,8 mFt, melybõl 292,7 mFt az eredeti költségvetésben is megtervezésre került, a 11,1 mFt különbözet a felhalmozási pénzmaradványt és a felhalmozási céltartalékot egyaránt növelte.
A felhalmozási céltartalékhoz kötõdõ módosítások között szerepel a Dienes Lajos utcai óvoda felújítására benyújtott pályázat (önerõ 6 mFt), a Batthyány Lajos szobor állításához benyújtott pályázat önereje (0,97 mFt), valamint karbantartási feladatok megvalósítása. Utóbbi körbe tartozik a Dózsa György utcai járda szakaszos javítása, a piactér burkolatjavítása, a Vasútmellék utcai járda javítása, és a Nap utca egy részének burkolatjavítása. A munkálatok költsége 11,7 mFt, megvalósításuk a Városgondnokság hatáskörébe fog tartozni, így ez az összeg is a céltartalékból az intézmény költségvetésébe kerül át.
A módosítást indokolta az országgyûlési választások lebonyolítására kapott támogatás, intézmények közötti átcsoportosítás, a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár múzeumi szakterületén megvalósuló pályázathoz szükséges forrásátcsoportosítás. A módosítás keretében 1 mFt összeget fordít az Önkormányzat az alsóberki temetõ bõvítésére, 1,2 mFt-ot a Vasaljai u.-i szennyvízelvezetés tervezése, 1 mFt-ot a Rába híd világítására, és 1,9 mFt-ot a Várkertben üzembe helyezett szivattyú felújítására.
A bevételek és kiadások fõösszegét 3.282.338 eFt-ban, az önkormányzat gazdálkodási tartalékát 13.136 eFt-ban, céltartalékát 13.423 eFt összegben hagyták jóvá 11 igen, 1 nem, és tartózkodó szavazat nélkül fogadták el a képviselõk.

Beszámoló 2013. évi gyermekvédelmi tevékenységrõl:
A Képviselõ-testület külön jogszabály alapján minden évben tárgyalja a gyermekvédelmi beszámolót, hiszen így tágabb körû rátekintést tudnak a képviselõknek nyújtani a gyermekvédelem helyi tapasztalatairól megszólítva ezzel minden olyan szereplõt, akire jogszabály e téren feladatot és felelõsséget ró. A beszámolóban kitértek többek között a jegyzõi hatáskörökre, melynek nagy része olyan pénzbeli ellátásokra korlátozódik, mint a rendszeres gyerekvédelmi kedvezmény, a kiegészítõ gyerekvédelmi támogatás, az óvodáztatási támogatás, a rendkívüli gyerekvédelmi támogatás. A kiosztott támogatások összegérõl átfogó képet kapott a Képviselõ-testület.
A gyermekjóléti szolgáltatást Körmenden, valamint 12 kistérségi településen a Szociális Szolgáltató és Információs Központ látja el. A gyermekjóléti szolgálat fõ célja, hogy a gyermek családban nevelkedhessen és, hogy hozzájáruljon a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlõdésének, jólétének, a családban történõ nevelésének elõsegítéséhez, a veszélyeztetettség megelõzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történõ kiemelésének megelõzéséhez, illetve, hogy segítse a kiemelt gyermek családjába történõ visszahelyezését.
A Gyermekjóléti Szolgálat feladatai: az észlelõ- és jelzõrendszer mûködtetése, a veszélyeztetettséget elõidézõ okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. A 2013-as évben Szolgálatuknál 3 fõ szociális munkás végezte a családgondozói tevékenységet. Körmend településen 2013. évben 96 ellátott gyermek volt 57 családból. A Gyámhatósági tájékoztatóból az is kiderült, hogy Körmend városában az elmúlt évben 13 fõ átmeneti nevelt gyermek volt. A Gyámhatóság kapcsolata a családsegítõ, továbbá gyermekjóléti szolgálatokkal minden tekintetben jónak és eredményesnek mondható.
A város gyermekétkeztetését a Körmend fenntartásában mûködõ közoktatási intézményekben a Sodexo Magyarország Kft látja el. A Szolgáltató cég a bölcsõdében, az óvodákban, illetve az általános iskolákban biztosít normál és diétás étkeztetést. Az étlapokat változatosan, az évszakoknak megfelelõen vitamindús összetételben (csökkentett zsír, cukor, és só tartalommal) dietetikus és a területvezetõ kolléga ellenõrzésével állítják össze. Kiemelten kezelik a megfelelõ higiénia elvárások és élelmiszerbiztonságot szavatoló szabályozások betartását. Az ellenõrzések alkalmával, mint a fõzõkonyhákon, mint a tálalókonyhákon a hatóság semmilyen hiányosságot nem tapasztalt.
A Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység során a Rendõrség közös szolgálatot lát el a Családsegítõ Szolgálat munkatársaival, melynek során az iskoláskorúakat fokozottan ellenõrzik. Ennek hatására csökkent az igazolatlan hiányzások száma az iskolákban. A Rendõrkapitányság feladatkörébe tartozik továbbá a kábítószer prevenció is, a városi kapitányság több kiképzett DADA oktatóval rendelkezik. Õk az iskolák felkérésére tájékoztatókat, elõadásokat tartanak a diákoknak. Érdemes még kiemelni az Iskola Rendõre Programot, melyet a bûnmegelõzés és áldozattá válás elkerülése érdekében folytat a Rendõrség.
A Körmendi Városi Baleset-megelõzési Bizottság 2013. évben fõ feladatként célul tûzte ki a gyermekek és a fiatalok közlekedésbiztonságának növelését, a közlekedési balesetek megelõzését. Az általános iskolák felsõ tagozatosai számára 2013. április 17-én került megtartásra a Kerékpáros Iskola Kupa verseny. Az óvodások részére 2013. május 24-én bemutatót tartottunk a rendõrség Alkotmány úti épületében. Ezen kívül több vidéki iskolában a gyermeknapi rendezvény keretén belül rendeztek KRESZ ügyességi versenyeket.
Körmend város Önkormányzata Képviselõ-testülete megismerte a 2013. évi gyermekvédelmi, gyermekjóléti beszámolót, és azt elfogadta, egyúttal megköszönte az érintett szervezetek, személyek munkáját.

Röviden:


- Megtárgyalta, és egyhangúlag fogadta el a Képviselõ-testület a Városgondnokság tevékenységérõl szóló beszámolót. Az intézmény feladatai jelentõsen bõvültek az elmúlt idõszakban, ugyanakkor a képviselõk úgy értékelték, hogy a kihívásoknak megfelelt a Városgondnokság.

- A Régióhõ Kft. mérlegbeszámolójának elfogadását ugyancsak valamennyi képviselõ támogatta.

- Tájékoztatót fogadtak el a képviselõk a Mátyás király Utcai Óvoda és Bölcsõde oktató-nevelõ munkájáról, mûködésérõl.

- A Képviselõ-testület döntése alapján az Önkormányzat pályázatot nyújt be a helyi közlekedés támogatása érdekében, melynek benyújtási határideje 2014. június 11. A határozatban rögzítésre került, hogy az önkormányzat egész évre vállalja a helyi közlekedés mûködtetését. A támogatás elnyerésének feltétele, hogy a közszolgáltatás ellátására érvényes szerzõdéssel kell rendelkeznie a pályázónak, s vállalja, hogy hozzájárul a helyi közlekedés mûködési feladatainak ellátásához. Körmend esetében mindkét feltétel megvalósul, melyet szintén rögzítettek a pályázat benyújtáshoz szükséges határozatban.