Pályázati kiírás

2013. november 09. 00:00:00  nyomtatási kép
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Körmend, Szabadság tér 8. szám alatti, 109/A/5 hrsz-ú, 284 m2 kiterjedésû, üzlethelyiség megnevezésû ingatlan értékesítésére

1. A pályázatot kiíró neve:
Körmend város Önkormányzata

2. A pályázatot kiíró székhelye: 9900 Körmend, Szabadság tér 7.

3. A pályázat célja: Körmend, Szabadság tér 8. szám alatti, 109/A/5 hrsz-ú, 284 m2 kiterjedésû, üzlethelyiség megnevezésû, társasházi ingatlan értékesítése. Az ingatlan az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában áll, és per-, teher-és igénymentes.

4. A pályázat jellege: nyílt pályázat. A pályázóknak név megjelölésével kell pályázniuk.

5. Az értékesítendõ ingatlannal, annak hasznosításával kapcsolatos elvárások a kiíró részérõl:

Az ingatlan Körmend város központjában található. Az ingatlan elhelyezkedése igen kedvezõ, és összefüggõ kiterjedése számos hasznosításra tesz lehetõséget. Körmend város Önkormányzata célja az, hogy értékesítés esetén az ingatlan olyan funkciót kapjon, mely illeszkedik a városképhez, a város központjának arculatához. Az Önkormányzat fontosnak tartja, és értékeli a pályázat elbírálása során azt, hogy az ingatlan a hasznosítása során olyan szolgáltatást teremtsen az itt élõk számára, amire igény van, és ami a város turisztikai lehetõségeit is bõvíti.

A pályázóknak ezért részletesen be kell mutatniuk ajánlatukban azt, hogy

- milyen célra kívánják az ingatlant vételt követõen hasznosítani,
- ezen hasznosítási cél mennyiben reális a versenypiacon,
- milyen és mekkora összegû pénzeszközök bevonásával kívánják e hasznosítási célt megvalósítani,
- melyek a tervezett hasznosítás elõnyei és veszélyei, kockázatai,
- a tervezett hasznosítást milyen idõbeli ütemezéssel és milyen munkafázisok révén kívánják megvalósítani.

Ezen adatok üzleti titokká történõ minõsítését a pályázók kérhetik ajánlatukban.

6. A pályázat kötelezõ tartalmi elemei:

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- pályázó nevét, címét,
- jogi személy pályázó esetén a cégnevet, székhelyet, Cg. számot, a hatályos cégkivonatot és aláírási címpéldányt (egyszerû másolatban).
- arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó megismerte és elfogadja a pályázati kiírásban szereplõ feltételeket,
- az ingatlan hasznosítására vonatkozó elképzeléseket az 5. pontban írtaknak megfelelõen,
- a vételárra tett megajánlást, és annak bemutatását, hogy azt milyen forrásból kívánja a pályázó biztosítani, illetve arra való utalást, hogy ezen forrás rendelkezésre áll-e már vagy sem,

- gazdasági társaság pályázó esetében a mellékelt nyilatkozatot, mely értelmében a pályázó átlátható szervezetnek minõsül.

A pályázatok benyújtásának helye: Körmend város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. I. emelet Titkársági szoba.

A pályázatokat személyesen és postára adással is be lehet nyújtani utóbbi esetében úgy, hogy a pályázatnak legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának utolsó napján be kell érkeznie a kiíróhoz.

A pályázatok benyújtási határideje: 2013. november 25. 8.00h

Az ajánlati kötöttség tartama: a pályázók ajánlati kötöttsége 2013. december 20. napjáig fennáll.

Pályázati biztosítékot a kiíró nem kér az eljárásban.

Egyéb kikötések:

Az Önkormányzatot megilleti a szerzõdéstõl való elállás joga arra az esetre, ha a nyertes pályázó a vételárat a szerzõdésben meghatározott határideig nem bocsátja az Önkormányzat részére.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázati eljárást –akár indokolás nélkül is –eredménytelenné nyilváníthatja, vagy pályázati felhívását visszavonhatja. Ebben az esetben a pályázók semmilyen jogcímen nem érvényesíthetnek követelést Körmend város Önkormányzatával szemben.

Csak olyan személy és gazdasági társaság vehet részt az eljárásban, akinek vagy amelynek Körmend város Önkormányzatával, annak költségvetési szerveivel, valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokkal szemben lejárt tartozása nincs nyilvántartva, ellenkezõ esetben a pályázó pályázatának tartalmi vizsgálata nélkül az eljárásból kizárásra kerül.

A kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy a Magyar Államot a 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján elõvásárlási jog illeti meg.

A kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy a 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a kiíró csak e törvény szerint átláthatónak minõsülõ szervezettel köthet adásvételi és bármely más, hasznosításra irányuló szerzõdést. Gazdasági társaság pályázó esetében ezért az átlátható szervezetnek való megfelelésrõl nyilatkozni kell a pályázati kiíráshoz csatolt minta nyilatkozat alapján.

Amennyiben a nyertes pályázó az ingatlant megvásárlás után a pályázatában elõírtakhoz képest más célra kívánja hasznosítani, úgy elõzetesen ehhez be kell szereznie az Önkormányzat beleegyezését.

A pályázatokat a kiíró 2013. december 20-ig elbírálja. Az elbírálás során a kiíró a pályázatokat összességében értékeli, és mérlegelési jogkörében eljárva, minden pályázati vállalást összehasonlítva választja ki az Önkormányzat számára legelõnyösebb ajánlatot. Az Önkormányzat dönthet úgy is, hogy egyetlen pályázó ajánlatát sem fogadja el, és a pályázatot eredménytelenné nyilvánítja, ebben az esetben a pályázó semmilyen jogcímen nem érvényesíthet követelést az Önkormányzattal szemben.

A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ a 94/592-928-as telefonszámon vagy a titkarsag@kormend.hu címen szerezhetõ.

Az ingatlan elõzetes idõpontegyeztetés után személyesen megtekinthetõ. Idõpontegyeztetés e célból a 94/592-928-as telefonszámon vagy a titkarsag@kormend.hu címen kell, hogy történjen.

Az ajánlatokat zárt borítékban, 3 példányban kell benyújtani, melyek közül egy példányt minden oldalon alá kell írni, és eredeti megjelöléssel kell ellátni. A másik két példány egyszerû másolatban benyújtandó.


Melléklet: (a titkárságon)

Jelen pályázati kiírás melléklete

- az ingatlan tulajdoni lap másolata
- helyszínrajza
- terület övezeti besorolásának megjelölése
- érvényes rendezési tervnek az ingatlanra vonatkozó elõírásai.

A pályázati eljárásra egyebekben –itt nem szabályozott kérdésekben –Körmend város Önkormányzata Képviselõ-testületének a 8/20012. (III.01.) sz. önkormányzati rendeletében foglaltakat kell alkalmazni.

Körmend 2013. november 8.
Körmend Város Önkormányzata
Bebes István
polgármesterLetölthetõ dokumentum: átlátható szervezetre vonatkozóan elõírt jogszabályi körülmények fennállásáról