Pályázati felhívás

2013. május 28. 14:33:58  nyomtatási kép
Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás


a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szociális Szolgáltató és Információs Központ

intézményvezetõ (magasabb vezetõ)

beosztás ellátására.


A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:

határozott idejû 2013.08.01-2018.07.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ

A vezetõi megbízás idõtartama:

A vezetõi megbízás határozott idõre, 2013.08.01-2018.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9900 Körmend, Thököly utca 46.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

A Szociális Szolgáltató és Információs Központ intézményvezetõi feladatainak ellátása. Az intézmény egyéni felelõsségû irányítása, tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetõi ellátása, szervezeti egységeinek vezetõi irányítása. Az intézmény egyéni felelõsségû irányítása, tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetõi ellátása, szervezeti egységeinek vezetõi irányítása, felelõs az intézmény mûködéséért és gazdálkodásáért, képviseli az intézményt külsõ szervek elõtt, tervezi, szervezi, irányítja és ellenõrzi az intézmény szakmai mûködésének valamennyi területét, gazdálkodással kapcsolatos feladatait a képviselõ-testület által jóváhagyott megállapodás alapján látja el. Gyakorolja a munkáltatói jogokat, ellátja az intézmény mûködését érintõ jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezetõ részére elõirt feladatokat, elkészíti az intézmény szervezeti és mûködési szabályzatát, a házirendet, a dolgozók munkaköri leírását, képzési, továbbképzési tervet, munkatervet, a kötelezõen elõírt szabályzatokat. Kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel, támogatja az intézmény munkáját segítõ testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét, folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységét, munkáját.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Fõiskola, 1/2000. (I.7.) SZCSM. rendelet 3. mellékletében az intézményi ellátási feladatkört érintõ intézményvezetõi képesítési követelmények szerinti felsõfokú képesítés.,

- Magyar állampolgárság, bûntetlen elõélet, cselekvõképesség, vezetõi megbízást az kaphat aki a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

- kiváló együttmûködési készség, kommunikációs képesség, kiemelkedõ konfliktuskezelõ készség, önkormányzati, vagy kistérségi alapszolgáltatási intézménynél szerzett szakmai tapasztalat, a mûködési terület kiváló helyismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program ,3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázatába az elbírálásban résztvevõk betekinthetnek, a pályázat tartalmát megismerhetik, valamint arról, hogy a pályázatának zárt vagy nyílt ülésen történõ tárgyalását kéri, képesítést és szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata

A beosztás betölthetõségének idõpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Körmendy-Szalai Mónika nyújt, a 06 94/593935 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás címére történõ megküldésével (9900 Körmend, Szabadság tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: KT-28/2013 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezetõ.

- Személyesen: Körmendy-Szalai Mónika, Vas megye, 9900 Körmend, Szabadság tér 7. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet 1/A. § (9)-(10) bekezdés alapján szakmai bizottság véleményezi. A kinevezésrõl Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a pályázat benyújtásától számított 60 napon belül dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.kisterseg.kormend.hu - 2013. május 28.
- http://kozigallas.gov.hu - 2013. május 28.
- Szociális Közlöny - 2013. május 28.