Ülésezett az önkormányzat

2013. február 22. 17:40:36  nyomtatási kép
Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
2013. február 21-ei ülésérõl.


A napirend módosításával kezdõdött a testület februári ülése, a 15. és 16. napirendi pont (közbeszerzési szabályzat módosítása, 2013. évi közbeszerzési terv ) a Közbeszerzési Bizottság elnökének javaslatának megfelelõen a márciusi ülésen kerül megtárgyalásra.

Elfogadták Körmend 2013. évi költségvetését
Bebes István polgármester a költségvetés elõterjesztéskor elmondta, hogy a januári elsõ tárgyalás során meghozott döntések alapján, a rendelkezésre álló normatívák ismeretében, és az intézményi szerkezet változásainak figyelembevételével került kialakításra a költségvetési rendelet tervezete. Továbbra is hangsúlyos a mûködõképesség biztosítása, ennek érdekében az adótartozással rendelkezõk újabb felszólítást kapnak, mely tartalmazza azt is, hogy amennyiben nem rendezik adósságukat, akkor nyilvánosságra lesz hozva ennek ténye (tisztázásra került, hogy nincs ennek akadálya). A Nemzeti Adó- és Vámhivatallal is megtörtént a kapcsolatfelvétel, folyamatban van az együttmûködés kialakítása az adótartozások behajtására. Ugyancsak zajlik azoknak a települési önkormányzatoknak a megkeresése, amelyek igénybe veszik a Szociális Szolgáltató és Információs Központ ellátásait, hogy járuljanak hozzá a költségekhez, természetesen a szolgáltatási formák és az igénybevevõk számának arányában.
Az elmúlt ülésen az érdeklõdés középpontjában levõ kommunális adó tekintetében a polgármester lényegesnek tartotta elmondani, hogy márciusban nem történik meg a kivetés, nem kell keresni az ezzel kapcsolatos értesítést a postaládában. Az adósságkonszolidációval kapcsolatos egyeztetések még az elkövetkezõ hetekben zárulnak le.
A költségvetés fõ számai alapvetõen nem változtak, ugyanakkor pontosítások és kisebb módosítások történtek. A bevételi és kiadási fõösszeg 2 milliárd 609 millió 319 ezer Ft. A mûködés bevételi és kiadási oldala egyaránt 1 milliárd 405 millió 15 ezer Ft összegben lett megtervezve. A bevételek esetén az intézményi mûködési bevételek emelkedtek 11,5 m Ft-tal (296 mFt), a helyi adók között az iparûzési adó (598,3 mFt), és az idegenforgalmi adó (1 mFt) kerültek nevesítésre. Átvett pénzeszközök tekintetében önkormányzatoktól 25 mFt, önkormányzat mûködési támogatása központi forrásból 51,2 mFt, múzeum támogatása 6,2 mFt, projektek támogatásából 50,3 mFt érkezésével lehet számolni. Átengedett bevételek esetén jelentõs csökkenés tapasztalható a korább évekhez képest, hisz megszûnt a személyi jövedelemadóból történõ átengedés (140 mFt volt 2012-ben). A gépjármû adóból is csak 40 %-ban részesül az önkormányzat a korábbi 100 % helyett, mely így várhatóan 35,2 mFt-ra apad. A normatív támogatások esetén 338,4 mFt összeggel lehet kalkulálni.
Az intézményi mûködési kiadások terén a személyi juttatások 415,1 mFt-ot, a járulékok 110,9 mFt-ot, a dologi kiadások pedig 700,1 mFt-ot tesznek ki. Ellátottak pénzbeni juttatása 12,3 mFt, az egyéb mûködési kiadások pedig a Szociális Szolgáltató és Információs Központ ellátásaihoz biztosítanak 45 mFt-ot. A támogatások során található 41, 1 mFt tartalmazza a kulturális és sport pályázati alapot (17,9 mFt), a Bursa Hungarica ösztöndíj hozzájárulását (1 mFt), az ügyeleti feladatok támogatását (7,2 mFt), és a Tourinform iroda mûködéséhez való hozzájárulást.
A fejlesztési oldal bevételi oldala nem változott, a bevételi és kiadási oldal egyaránt 1 milliárd 204 millió 304 Ft összeggel szerepel. A beruházások területén fontos cél, hogy minél magasabb arányban szerepeljenek a pályázati források igénybevételével történõ fejlesztések, és ezek elõkészítését szolgáló elõkészítések. Ilyen beruházás lesz a Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósuló csatornahálózat kiépítése Alsóberki, Felsõberki és Horvátnádalja városrészeken (725,5 mFt), vagy az ivóvízminõség javítása (257,1 mFt). Az elõkészítések közül a Rábán aluli területek szennyvízcsatornázása, és a sportcsarnok felújításának tervezése emelhetõ ki. A felújítások esetén a Batthyány-kastélyban történõ falkutatás, és felújítás (Gyermekkönyvtár épülete), és a Kossuth utca burkolatának felújítása emelhetõ ki.
Auer Miklós az érdemi javaslatok akadályaként a kevés információra hivatkozott véleményében. Bebes István válaszában elmondta, hogy a képviselõknek rendelkezésre áll a tájékozódás lehetõsége a hivatalban, melynek alapján megalapozott javaslatokat tehetnek.
A polgármester zárásként elmondta, hogy a finanszírozási források szûkülése miatt továbbra is szükséges a takarékos gazdálkodás, ugyanakkor fontos a városban lakók és tevékenykedõk felelõs magatartására a fizetési kötelezettségek területén (iparûzési adó, csatornafejlesztési hozzájárulások, bérleti díjak,stb.). Az önkormányzat mindent el fog követni annak érdekében, hogy a lakosság fizetési kötelezettségei ne növekedjenek.
A Képviselõ-testület 10 igen 1 nem és 1 tartózkodás mellett fogadta el a 2013. évi költségvetési rendeletet.

A 2012. évi költségvetés módosítása
Utoljára módosult az önkormányzat 2012. évi költségvetése, melyre központi támogatásból történõ elõirányzat változások, mûködésre átvett pénzeszközök elõirányzatának módosulási, valamint saját hatáskörben kért elõirányzat módosítások miatt került sor.
Ennek alapján a bevételek és kiadások fõösszegét 2.938.483 eFt-ban, az önkormányzat általános tartalékát 4.808 eFt-ban hagyták jóvá a képviselõk.


Megújul a gyermekkönyvtár
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma 2012. december 17-i dátummal Támogatási Szerzõdést kötött Körmend város Önkormányzatával, a körmendi Batthyány-kastély épületegyüttes egyik épületében elhelyezett gyermekkönyvtár felújítására, állagmegóvására. A támogatás biztosítását Bebes István és Németh Zsolt parlamenti képviselõk költségvetési módosító javaslatának elfogadása tette lehetõvé.
A 40 millió Ft összegû állami támogatás lehetõvé teszi a gyermekkönyvtár, és az ingatlanon belüli kis kiállítóterem, és a fúvós próbaterem falkutatásának elvégzését, dokumentálását. Ugyancsak mód nyílik a gyermekkönyvtári épület külsõ felújítására, melyet jelenlegi állapota miatt idõszerû elvégezni.
A felújítás során a tetõ, a homlokzat, és a nyílászárók állapotán lehet javítani, az értékeket megõrizni. A tervezési és kivitelezési feladat részét képezi a vízszigetelés megoldása is az épület hosszú távú megóvása érdekében. A falkutatások, és a tervezési folyamat elsõ lépései történnek jelenleg, az építési munkálatok várhatóan tavasszal kezdõdhetnek meg, az építési engedélyek birtokában.


További fejlesztések a GYSEV-vel karöltve
A Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében jelent meg a Közösségi közlekedés fejlesztése pályázati kiírás, mely újabb lehetõségeket teremt a közösségi közlekedés minõségének fejlesztésére. A Gyõr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.-vel kialakított példaértékû együttmûködésünk folytatására ad lehetõséget a program, mondta el Bebes István polgármester. Közös konzorciumot alakítanak önkormányzatok, a GYSEV, és a Vasi Volán képviseletével. A projekt címe: „Intermodális közlekedési rendszer fejlesztése Körmenden és térségében”
A Gesztor a GYSEV, konzorciumi partnerek a Vasi Volán Zrt, Körmend, Csákánydoroszló, Nádasd, Halogy és Daraboshegy települések önkormányzatai. További partner településekkel szükséges lefolytatni egyeztetéseket, amelyek területén szintén autóbusz beállók felújítását lehet elvégezni. Utóbbi települések már nem konzorciumi tagként vesznek részt a projektben.
A fejlesztés keretén belül megvalósításra kerülhet Körmend területén a vasúti felüljáró II. üteme, kiegészítõ járda, intermodális utastájékoztató a GYSEV területén, buszmegállók felújítása 9 településen, a helyi adottságok figyelembe vételével. Körmenden a Rákóczi úton található 2 buszmegállóban történõ buszbeálló elhelyezése (7emeletes). A körmendi vasúti felüljáró I. üteme a GYSEV Zrt jelenlegi projektjének részeként várhatóan idén megépül, fontos lenne, ha a II. ütem ezen pályázat eredményeképpen megvalósulhatna.
A projekt maximális támogatási összege 200 millió Ft, önerõt nem igényel. A pályázat közös konzorcium által történõ benyújtását, és a konzorciumi megállapodás elfogadását valamennyi képviselõ támogatta, s felhatalmazták a polgármestert az aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére.


Közös Hivatal
Csákánydoroszló Község Önkormányzata az önkormányzati törvény rendelkezései szerint március 1-tõl nem tud önálló Hivatalt fenntartani, mert nincs meg az ehhez szükséges lakosságszáma, más környezõ településekkel pedig nem tudott errõl megállapodni. Ezért Körmend város Önkormányzatához fordultak közös Polgármesteri Hivatal fenntartása érdekében. Az önkormányzatokról szóló törvény értelmében Körmend nem tagadhatja meg a kezdeményezés teljesítését, mivel Körmend város, Csákánydoroszló pedig egy vele határos község. A közös Hivatal fenntartása a következõket jelenti:
A két Önkormányzat továbbra is külön-külön intézi ügyeit, tehát önkormányzati szinten semmit nem jelent a közös Hivatal létrehozása, mindegyik Önkormányzat megõrzi önállóságát. Csákánydoroszlóban megszûnik az önálló Polgármesteri Hivatal, helyette egy új Hivatal jön létre, a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal, ez lesz a körmendi és a csákánydoroszlói Önkormányzatnak is a végrehajtó szerve. A jegyzõ közös lesz mindkét településen. Csákánydoroszlón kirendeltség fog mûködni 2 fõvel. Az ügyek egy részét így továbbra is helyben intézik. A kirendeltségen a pénzügyek, és a hagyatéki, birtokvédelmi, lakás, honvédelmi, mezõgazdasági, erdõgazdálkodási ügyekkel foglalkoznak. Az adó -és szociális ügyekkel Körmenden foglalkoznak. Ez a rendszer 2014-es választások után változhat, hisz a község önkormányzatának lehetõsége lesz más településsel összefogva ismét önálló hivatalt alakítani. A Közös Hivatal létrehozása gyakorlati szinten számos problémát szül (pl. szoftverek, iktatóprogramok összehangolása, szabályzatok összehangolása), idõre lesz szükség a gördülékeny mûködéshez. A Képviselõ-testület egyhangúlag támogatta a megállapodás megkötését, az alapító okirat, és az ügyrend elfogadását.

Március 15-i ünnepség
A Társadalmi Ügyek Bizottsága 2013. február 18.-i ülésén foglalkozott a március 15-ei nemzeti ünnepünk városi eseményeinek elõkészítésével. Az ünnepség szervezését a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár civil közösségek bevonásával végzi. A rendezvény a megszokott helyszínen, a Szabadság téren a Kossuth szobor zajlik. A kezdés idõpontja 2013. március 15. (péntek) 15 óra, a mûsort a Kölcsey Ferenc Gimnázium diákjai biztosítják. Közremûködõk a Batthyány Lovasbandérium, a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes, a Városi Fúvószenekar, és a Városi Vegyeskar. Az ünnepség szónoka a testület felkérése alapján Bebes István polgármester lesz.
Az ünnepi mûsor elõtt 13.30 órától játszóház, kokárda készítés a Színház aulában. A mûsor után Kaszinói est a Körmendi Kulturális Mûhely szervezésében: Szkíták, hunok, magyarok címû kötet bemutatása.Röviden
• A Képviselõ-testület módosította a Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló rendeletét, mely a Csákánydoroszlóval közös fenntartású hivatal ( március 1-tõl Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal néven szerepel), a helyi önkormányzatokról szóló törvény új szabályozásai, valamint a Járási kormányhivatal megalakulásával történõ változások indokoltak.

• Pontosításra kerültek a város helyi közmûvelõdésrõl és a sportról szóló rendeletei, s kiírásra kerültek a közmûvelõdési valamint a sport tárgyú pályázatai is.

• Beszámolókat fogadott el a Képviselõ-testület a Körmend Múltja, Jelene, Jövõje Közalapítvány, a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórházért Közalapítvány, a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány, és a Körmend Közbiztonságáért Közalapítvány 2012. évi tevékenységérõl.

• Módosításra került a Városgondnokság alapító okirata közoktatási intézmények üzemeltetési feladatának ellátása, a szakfeladatok pontosítása, és az alapító okiratok alaki követelményeinek változása okán.

• Tájékoztatót kapott a képviselõtestület a Helyi védett természeti területek kezelési tervének felülvizsgálatáról, valamint a Körmendi kulturális Központ éves programtervérõl.

• Módosításra került az önkormányzat kulturális- és sportrendelete egyaránt. A kiemelt kulturális egyesületek közé bekerült a Senior Néptáncegyüttes Közhasznú Kulturális Egyesület, valamint a Batthyány Lovasbandérium. Mindkét rendelet eseté meghatározásra került a pályázatok kiírásának ideje (költségvetési rendelet kihirdetését követõ 15 nap), és módja (államháztartási törvény rendelkezései szerint).