Pályázati felhívás - ingatlan értékesítés

  nyomtatási kép
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Körmendi Vagyongazdálkodási Kft az Önkormányzati vagyontárgyak értékesítésérõl, hasznosításáról szóló 39/2003.(XII.31.) számú önkormányzati rendelet alapján a következõ pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye: Körmendi Vagyongazdálkodási Kft 9900 Körmend, Rákóczi u. 35.

2. Pályázat célja: önkormányzati ingatlan értékesítése

3. A pályázat jellege: nyilvános

4. Pályáztatásra kerülõ ingatlan:
Körmendi ingatlannyilvántartás szerinti:
318/A/14 Hrsz. Körmend Rákóczi u. 3. fsz. 3. üres 54 m2 alapterületû társasházi ingatlan a közös tulajdonból hozzá tartozó tulajdoni hányaddal és az alapító okirat szeritn hozzátartozó helyiségek használatával együtt Bruttó 4.000.000,-Ft


5. Az ajánlatok benyújtásának helye: Körmendi Vagyongazdálkodási Kft székhelye: Körmend Rákóczi u. 35.

6. Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatok benyújthatók személyesen, vagy postai úton. Az ajánlatok zárt borítékban, 3 példányban kell benyújtani, melybõl egy példányt minden oldalát aláírva és " eredeti" megjelöléssel kell ellátni. A boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon az ajánlattevõ személyre vonatkozólag.

7. A pályázatok elbírálásának szempontja: A pályázatok elbírálásánál fõ szempont a vételár nagysága.

8. Az ingatlan értékesítéssel kapcsolatos elõírások:
A vételárat egy összegben, a szerzõdéskötéstõl számított 30 napon belül kell megfizetni. Az eladó a vételár teljes kiegyenlítéséig a tulajdonjogot fenntartja. A vételár kifizetésének elmulasztása illetve késedelmes fizetése esetén az eladó a szerzõdéstõl elállhat. A vevõ magára nézve kötelezõnek ismeri el a Társasház Alapító Okiratában meghatározott és a Társasház Taggyûlése által elõírt kötelezettségeket.
Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következõk:
A pályázónak nyilatkoznia kell arról , hogy elfogadja- e a pályázati feltételeket
A pályázónak egyértelmûen nyilatkoznia kell az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról ( bruttó egyösszegû megajánlást kér a kiíró).
A pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan.

9. Az ajánlatok benyújtásának határideje:
2010. március 8. 08.00 óra (a postai úton feladott pályázatoknak ezen idõpontig be kell érkezniük), nyilvános bontásának ideje pedig 2010. március 8. 08.30 óra a Körmendi Vagyongazdálkodási Kft székhelyén, Körmend, Rákóczi u. 35. szám alatt.

10. Az ajánlati kötöttség minimális idõtartam:
a pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidõ lejártakor kezdõdik.

11. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhetõ:
Körmendi Vagyongazdálkodási Kft-nél illetve a 94/ 594-551-es telefonszámon.

12. Pályázati biztosíték: a kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során.

13. Pályázatok elbírálása: a benyújtott pályázatokat a kiíró megvizsgálja. Amennyiben Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 65/2007. (III.29.) határozatában foglalt feltételek teljesültek, abban az esetben Körmend Város Önkormányzata szerzõdést köt a nyertes pályázóval.

14. Egyéb információ:
Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett idõpontban a helyszínen megtekinthetõ.
Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelennek nyilváníthatja.
Az ingatlanok a minimális eladási ár (kikiáltási ár) alatt nem kerülnek értékesítésre.
A pályázati eljárásban csak olyan jogi, illetve természetes személy vehet részt pályázóként, aki vállalja , hogy az Önkormányzattal, a Körmendi Vagyongazdálkodási Kft-vel, illetve más, az Önkormányzat tulajdonosi részesedésével mûködõ gazdasági társasággal szemben bármilyen jogügyletbõl kifolyó lejárt tartozását legkésõbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.
A kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy az értékesítésre meghirdetett helyiségek bérlõit a hatályos törvényi rendelkezések szerint elõvásárlási jog illeti meg.
A kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy amennyiben a bérlõ nem él elõvásárlási jogával, abban az esetben a helyiségek értékesítésére a bérleti jogviszonyok fenntartása mellett kerül sor, azaz az ingatlanok értékesítése során a nyertes pályázó a jelenlegi bérlõ által használtan veszi meg az ingatlant.
További információ a Körmendi Vagyongazdálkodási Kft-nél kérhetõ ügyfélfogadási idõben.

A pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal hirdetõ tábláján, a Körmendi Tv-ben, Képújságban, valamint a Körmendi Híradó címû folyóiratban kerül meghirdetésre

Körmend, 2010. február 3.
Baranyai Mária
ügyvezetõ