Pályázati kiírás

2008. január 15. 11:23:46  nyomtatási kép
PÁLYÁZATI KIÍRÁS


Körmend Város Önkormányzata az önkormányzati vagyontárgyak értékesítésrõl, hasznosításáról szóló 14/2003. (IV. 1.) számú rendelete alapján a következõ pályázati felhívást teszi közzé:

1.) A pályázatot kiíró neve, székhelye: Körmend Város Önkormányzata
9900 Körmend, Szabadság tér 7.

2.) A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

3.) A pályázat jellege: a pályázat nyilvános

4.) A pályázat tárgya: a körmendi ingatlan nyilvántartásban 433 helyrajzi szám alatt felvett, 267 m2 nagyságú, kivett lakóház és udvar megjelölésû, kisvárosias lakóterület építési övezetbe sorolt, természetben Körmend, Arany János utca 19. szám alatt található Körmend Város Önkormányzatának tulajdonát képezõ ingatlan értékesítése. Az ingatlan per-, teher és igénymentes.
Az ingatlan megjelölése jelenleg kivett lakóház és udvar, azonban az átminõsítésre irányuló eljárás már folyamatban van, mivel az ingatlanon lévõ épület elbontásra került.
A kiíró az ingatlant beépítési kötelezettséggel kívánja értékesíteni, ennek biztosítására elidegenítési tilalmat és visszavásárlási jogot fog az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlanra feljegyeztetni. Az ingatlan vevõje az adásvételtõl számított 4 éven belül köteles az ingatlant beépíteni.
Az ingatlanra vonatkozó szabályozási elõírások a Polgármesteri Hivatalban Forró Szilvia irodavezetõnél megtekinthetõk.
Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 8.000.000,- Ft.

5.) Az ajánlatok benyújtásának helye: Körmend Város Polgármesteri Hivatala 116-os iroda.

6.) Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat zárt borítékban, 3 példányban kell benyújtani, melybõl egy példányt minden oldalon aláírva és „eredeti” megjelöléssel kell ellátni. A borítékon csak a következõ szerepeljen: „Ajánlat a 433 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére”. A boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon az ajánlattevõ személyére vonatkozólag!

7.) A pályázatok elbírálása: A pályázatok elbírálásának elsõdleges szempontja a vételár nagysága. Az elbírálásnál elõnyt élvez az a pályázó, aki az ingatlan beépítési határidejére vonatkozóan kedvezõbb megajánlást tett. Az elbírálásnál a kiíró figyelembe veszi azt is, hogy milyen típusú beépítést kíván a pályázó az ingatlanon megvalósítani. Csak olyan beépítést lehet az ingatlanon megvalósítani, amit a helyi építési szabályzat vonatkozó elõírásai lehetõvé tesznek.

8.) Az ingatlan egy részére való ajánlattétel: A kiíró nem teszi lehetõvé, hogy a pályázó az ingatlan egy részére tegyen ajánlatot, kizárólag az ingatlan egészére lehet pályázatot benyújtani.

9.) Az ajánlat minimális tartalmi elemi a következõk:
a pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevõi nyilatkozat;
az ajánlattevõ ajánlata a vételár összegére vonatkozóan (bruttó egyösszegû megajánlás);
az ajánlattevõ ajánlata az ingatlan beépítésére, annak határidejére vonatkozóan;
az ajánlattevõ nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogyan kívánja hasznosítani az ingatlant (milyen célból, illetve milyen jellegû épületet kíván létesíteni rajta);
az ajánlattevõ nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan;
az ajánlat elsõ lapja egy olvasólap legyen, amelyen a következõ adatok szerepeljenek:
az ajánlattevõ neve és székhelye
a vételár összegére tett megajánlás (bruttó módon Ft-ban meghatározva)
az ingatlan beépítésének határidejére vonatkozóan tett megajánlás.

10.) Az ajánlatok benyújtásának, és nyilvános bontásának határideje:
2008. február 11. 9.00h.
Ezzel egyidõben kerül sor az ajánlatok bontására is a Polgármesteri Hivatal 107-es termében.

11.) Az ajánlati kötöttség minimális idõtartama: a pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidõ lejártakor kezdõdik.

12.) A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kérhetõ: Körmend Város Polgármesteri Hivatalában, a pályázati kiírással kapcsolatban dr. Fábián Ágnes köztisztviselõnél (telefonszám: 94/592-936); az ingatlanra vonatkozóan Forró Szilvia irodavezetõnél (telefonszám: 94/592-942).

13.) Pályázati biztosíték: a kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során.

14.) Pályázatok elbírálása: a benyújtott pályázatokat Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testülete az ajánlattételi határidõ lejártát követõ rendes képviselõ-testületi ülésen bírálja el.

15.) Egyéb információ:
Az ingatlan a helyszínen bármikor szabadon megtekinthetõ.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minõsítheti.
A pályázati kiírás 2007. november 28-án a Polgármesteri hivatal hirdetõtábláján, a Városi Televízióban és Képújságban, a Körmendi Híradó címû folyóiratban és a Vas Népe címû napilapban kerül meghirdetésre.Körmend, 2007. november 27.

Dr. Stepics Anita
jegyzõ