Pályázati felhívás

2008. január 03. 19:33:27  nyomtatási kép
 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2008. évi elkülönített pénzalapjára


A Képviselõtestület Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló többször módosított 20/2002. (XII. 31.) számú rendeletében meghatározottak szerint a rendelkezésre álló keret erejéig
pályázhatnak
"helyi civil közösségek, továbbá a kulturális javak védelmérõl és a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény által meghatározott helyi múzeumok, közmûvelõdési és közgyûjteményi intézmények, valamint magánszemélyek kulturális és sport programjaik megvalósítása érdekében." (A kiemelt egyesületektõl is kérjük a pályázat benyújtását!)

A sport területén támogatásokat a város sport rendeletében meghatározott módon elkészített pályázatok alapján nyújt a bizottság az alábbiak szerint:

A sport tárgyú pályázatnak tartalmaznia kell:

a)a pályázó nevét, mûködési formáját, a bírósági nyilvántartásba vételt, és a bejegyzés számát,

b)a pályázati célt és a megvalósításhoz szükséges módszereket;

c)a jelentõsebb események felsorolását,

d)a pályázati cél megvalósításához szükséges költségvetést, a saját bevételek nagyságát,

e)a sportszervezet bankszámlaszámát

f)a sportszervezet képviselõjének nyilatkozatát arról, hogy a sportszervezetnek köztartozása nincs, és az adózásról és a számvitelrõl szóló jogszabályoknak megfelelõen mûködik.

Az önkormányzat és bizottsága a kultúra területén

- elsõsorban a város ünnepeihez, a Rábához, és a környezetvédelemhez kapcsolódó programok megvalósításához nyújt támogatást,
- pályázati lehetõséget biztosít a tudományos kutatás, az ismeretterjesztõ kiadványok megjelentetésének támogatására
- külön figyelmet érdemlõen támogatja az alternatív mûvelõdésszervezést, a helyi vizuális és zenei programokat

A kulturális tárgyú pályázatnak tartalmaznia kell:

a)a pályázó nevét,

b)mûködési formáját, a jogi személyiségét igazoló bírósági végzés számát és keltét,

c)a vezetõ, vagy a képviselõ nevét, címét, telefonszámát,

d)a tevékenység, a megvalósítandó program leírását, tételes költségvetését,

e)a szervezet bankszámlaszámát

f) a szervezet képviselõjének nyilatkozatát arról, hogy a szervezetnek köztartozása nincs, és az adózásról és a számvitelrõl szóló jogszabályoknak megfelelõen mûködik.

A pályázatot kizárólag a mellékelt adatlapon, 2008. január 31-ig kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba Baranyai Sándorhoz (sport), vagy Szekeres Gáborhoz (kultúra).
Azok a pályázók, akik már elõzõ évben is nyertek támogatást, annak felhasználásáról a "Támogatási szerzõdésben" meghatározott módon és idõben szíveskedjenek elszámolni, mivel a pályázók körébõl kizárja magát az, aki az elõzõ évi támogatás felhasználásáról hiteles számlamásolatokkal nem számolt el!
A pályázatokkal kapcsolatban felvilágosítást ad Baranyai Sándor és Szekeres Gábor a Polgármesteri Hivatalban személyesen, vagy telefonon, az 592 - 937-es számon.
A pályázatokat az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2008. február 28-ig bírálja el, és dönt a támogatások mértékérõl. A támogatásokat a képvieslõ-testület 2008. márciusi ülésén hagyja jóvá.
A bizottság fenntartja magának azt a jogot, hogy a támogatási összeg - pályázati célnak megfelelõ - felhasználását ellenõrizze!


Körmend, 2007. december 28.


Egyed Gyula s. k.
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnökeAz adatlap letölthetõ >>>itt<<<