Ülésezett az önkormányzat

2007. szeptember 07. 22:19:08  nyomtatási kép
 
Tájékoztató Körmend Város Önkormányzatának 2007. augusztus 30-ai ülésérõl.


Napirend elõtt

Köbli József képviselõ napirend elõtti hozzászólásában a GHP Ingatlanforgalmazó Kft. (Újhartyány) megkeresésére két körmendi ingatlan (volt Styl bolt, Hunor borozó) Vagyongazdálkodási Kft által kiírt pályázati eljárásának érvénytelenítésével foglalkozott. A cég levelére hivatkozva magyarázatot kért a város lehetséges vagyonvesztésére, a város jegyzõjének tevékenységére, ügyvédjének személyére, és az egész ügymenetre.
Dr. Stepics Anita jegyzõ tájékoztatta a képviselõket, hogy mindkét ingatlant ( volt Styl bolt, illetve a Hunor Borozó helyisége ) a képviselõtestületi döntésnek megfelelõen az ingatlanszakértõ által meghatározott áron hirdette meg a Vagyongazdálkodási Kft. (11,46 mFt ill. 17,17 mFt + ÁFA ), melynél a GHP Ingatlanforgalmazó Kft ( Újhartyány) jóval magasabb eladási árat kínált ( bruttó 25 ill. 26 mFt ). Ez kérdésessé tette a szakértõi ár helyes megállapítását, hiszen feltûnõ különbség mutatkozott a szakértõi illetve a felkínált vételárak között. A pályázati eljárás érvénytelenítését tette szükségessé az, hogy az egyik ingatlan esetében a bérlõ személye nem egyezett meg a bérleti szerzõdésben szereplõével, így tisztázatlanná vált, hogy kit illet az ingatlan elõvásárlási joga. Másik esetben pedig az ingatlan mérete nem egyezett sem a bérleti szerzõdésben, sem az ingatlan nyilvántartásban szereplõ mérettel. Ilyen jogilag vitatható körülmények között az lett volna felelõtlenség, ha az önkormányzat lefolytatja a pályázati eljárást. Ez ugyanis bírósági eljárásokhoz, illetve a késõbbiekben kártérítési igények teljesítéséhez vezetne, mellyel tényleg jelentkezne vagyonvesztés. Visszautasította azokat a vádakat, amiket a cég levelében megfogalmazott, s melyeket a képviselõ is tolmácsolt.
Elmondta azt is, hogy új szakértõi vélemények alapján, pontosított adatokkal, tisztázott bérlõi jogviszonyok mellett ismételten a képviselõtestület elé kerül majd a két ingatlan kikiáltási árának meghatározása, melyet követõen sor kerülhet a pályázat lefolytatására.
Szabadi István képviselõ hozzászólásában elmondta, hogy tisztázni szerették volna az ügyet, s az elhangzott információknak nem voltak birtokában.
Bebes István elmondta, hogy a város ügyvédje dr. Gyimesi József (amit a képviselõ úr is tudott), aki a város jegyzõjével együtt mindent megtett azért, hogy pontosan a város érdekében ne szülessen olyan döntés, ami a késõbbiekben hozza nehéz helyzetbe az önkormányzatot
Egyed Gyula az MSZP képviselõcsoportjának vezetõje az ülésen hozzászólásában jelezte, hogy érdeklõdött az ügyben a polgármesternél, s a jegyzõ asszony által elmondott korrekt tájékoztatást kapta az indokokról, így véleményük szerint nem volt szükség rá, hogy a testületi ülésen is kelljen foglalkozni a cég képviselõkhöz írt levelével.
Bebes István polgármester azzal zárta le a vitát, hogy minden képviselõnek lehetõsége van rá, hogy a várost érintõ ügyekben megfelelõen tájékozódjon, ahelyett hogy napirend elõtti hozzászólásokban alaptalan vádakkal illessenek bárkit.

Ezt követõen a képviselõ-testület nekilátott a napirendben meghatározott témák megtárgyalásának.

Beszámolók

Beszámoló a Közbeszerzési Bizottság döntéseirõl
A Közbeszerzési Bizottság az elmúlt két hónapban két közbeszerzési eljárásban hozott döntést.
A Közbeszerzési Bizottság 2007. május 14-i ülésén fogadta el a Körmend Város Önkormányzata által 160.000.000,- Ft értékû, multi currency típusú hitelszerzõdés megkötésére irányuló egyszerû közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, amely a Közbeszerzési Értesítõ 2007/61. számában jelent meg június 1-jén.
Az ajánlattételi határidõ lejártáig három ajánlat érkezett. Ajánlatot nyújtott be:
- a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.,
- a Raiffeisen Bank Zrt. és
- az OTP Bank Nyrt.
Az eljárás során bírálati szempontként a legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás került kiírásra. Az ajánlattevõknek CHF bázison kellett megadniuk a kamat mértékét. A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatásért a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. vállalta a hitel nyújtását, így õ került nyertes ajánlattevõként kihirdetésre a Bizottság 2007. július 6-i ülésén. Míg második helyre a Raiffeisen Bank Zrt-t rangsorolta a Bizottság.
A Körmend, Bartók Béla ltp. 17. szám alatti társasház lapostetõ hõ- és vízszigetelési munkáinak elvégzése céljából kiírt egyszerû közbeszerzési eljárás során a Közbeszerzési Bizottság 2007. július 24-i ülésén fogadta el az ajánlattételi felhívást, amely az alábbi 5 cégnek került megküldésre: POLI-BIT Szolgáltató Kft. (Szekszárd), AKVA-PLAST Tetõszigetelõ Kft. (Siófok), RENOS Ipari és Kereskedelmi Bt. (Zalaegerszeg), AKVASZIG Szigeteléstechnikai Kft. (Zalaegerszeg), Somogyi Team Kft (Kapuvár).
Az ajánlattételi határidõ lejártáig két ajánlat érkezett:
- POLI-BIT Szolgáltató Kft.
- AKVA-PLAST Tetõszigetelõ Kft.
A POLI-BIT Kft. nem az ajánlatkérõ által megküldött költségvetést árazta be, és ez a hiányosság az ajánlattételi felhívás kikötése szerint az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Így az ajánlata további hiányossági miatt már nem került sor hiánypótoltatásra.
Az AKVA-PLAST Kft-t hiánypótlásra kellett felhívni, és a felhívásnak az elõírt határidõn belül eleget is tett, így ajánlata érvényes.
Az eljárás nyertes ajánlattevõjeként az egyetlen érvényes ajánlatot tevõ AKVA-PLAST Tetõszigetelõ Kft. került kihirdetésre a Bizottság 2007. augusztus 17-i ülésén.

Körmend Város Önkormányzata 2007. I. féléves gazdálkodása

A Képviselõ-testület megtárgyalta az Önkormányzat elsõ féléves gazdálkodását.
Mûködési bevételek és kiadások:
Az intézményi mûködési bevételek teljesítése elmarad az idõarányostól. Ennek oka elsõsorban a területértékesítések elhúzódásából származó Áfa bevételek elmaradása, ami azonban a tárgyalások alapján a második félévre teljesíthetõ. A lakbérekbõl származó bevételek is elmaradtak a tervezettõl, erre a Vagyongazdálkodási Kft. új vezetõjének figyelmet kell fordítania. Az intézmények közül a Városgondnokság bevételei maradtak el messze a tervezettõl, csupán 30 %-os a teljesítés. A piaci helypénzek bevételei sem érik el az elvárt eredményt, pedig a képviselõk szerint inkább bõvültek a lehetõségek, hiszen szombatonként is egyre több a vásározó. Az intézményi élelmezési bevételek az óvodák esetében elmaradtak a tervezettõl, az iskolák esetén viszont többlet mutatkozik. A kulturális területen a bevételek a tervezettnek megfelelõen alakultak.
A helyi adókból származó bevételek némileg elmaradnak a tervezettõl, ennek nagy részét kitevõ iparûzési adóból 233.469 eFt bevétele volt az elsõ félévben a városnak ( éves terv 505 mFt ). Az átengedett bevételek közül valamennyi teljesítése 50 % felett van ( gépjármûadóból 42.591 eFt ).
Normatív támogatásból az elsõ félévben 273.461 eFt folyt be, a kötött közoktatási és szociális normatív hozzájárulás összege pedig 2.239 eFt volt. A mûködési bevétel teljesítése összességében eléri az 50 %-ot, 1.196.586 eFt ( éves tervezett 2.250.133 eFt ).

Mûködési kiadások közt a személyi kiadások és járulékok összege önkormányzati szinten idõarányos tekinthetõ, némely intézménynél azonban meghaladja az 53-54 %-ot, ebben a helyzetben van a Hunyadi Úti Ált. Iskola, a Kölcsey Utcai Ált. Iskola, ahol a mûvészetoktatás központi finanszírozásának csökkenése is okozója részben a túlteljesítésnek, amely a Zeneiskolát is érinti. Dologi kiadásokat tekintve önkormányzati szinten 43 %-os a teljesítés, ami kedvezõnek tekinthetõ.

Felhalmozási kiadások és bevételek ( fejlesztések ):
A felhalmozási bevételek közül legjelentõsebb a vagyonértékesítésbõl származó bevétel tervezett összege ( 301 millió Ft éves szinten ). Ennek teljesítése jelentõsen elmarad a tervezettõl ( 41.121 eFt ), aminek indoka a pályázati eljárások során felmerült jogi problémák, melyek megakadályozták a szerzõdéskötéseket. A szennyvízhálózat használati díjából 9.060 eFt bevétel keletkezett, a kiadott kölcsönök visszatérülésébõl 5.783 eFt, az eladott önkormányzati lakásokból, illetve ezek törlesztésébõl 4.604 eFt folyt be. A felhalmozási célú kamat, befolyt osztalék és hozam mértéke 4.699 eFt. A felhalmozásra átvett pénzeszközök mértéke 24.763 eFt az elsõ félévben, melyek között szerepel a Hegyaljai kerékpárút építéséhez, panelprogramhoz, valamint a csónakkikötõ építéséhez átvett pénzeszközként érkezõ támogatás. A városi utak felújításához 2006-ban elnyert 6.994 eFt központosított támogatásként jelent meg a felhalmozási bevételek közt. A szennyvízelvezetési feladatokra a lakosságtól és vállalkozásoktól átvett pénzeszközök értéke 2.496 eFt ( éves tervezett 12.710 eFt). A felhalmozási hiány 129.470 eFt.
Beruházásokra 121.846 eFt-ot ( Többek között az iparterület közmûvesítése, Bartók ltp. csapadékcsatorna, szennyvízelvezetés, fiatal házasok otthonának áttervezése, tervpályázat, informatikai fejlesztések szerepelnek benne ) költött a város. Felújításokra 70.770 eFt-ot fordított az év elsõ felében a város ( városi utak felújítása, panelprogram, temetõk felújítása, Felsõberki Kultúrház külsõ felújítása ). Felhalmozási céllal 6.254 eFt-ot adott át a város, melynek jelentõs részével (4,2 mFt) a történelmi egyházak felújításaihoz járult hozzá. A felhalmozási kiadások összege 241.349 eFt volt (éves tervezett összege 756.012 eFt).

Költségvetés módosítása

A képviselõtestület módosította a költségvetési rendeletét is, mely tartalmazza a már meghozott döntéseket, a központi támogatások módosulását, illetve az I. féléves gazdálkodás során szükségesé vált módosításokat. A bevétel és kiadás fõösszege 3.317.533 eFt-ra módosul, az önkormányzat általános tartalékát 34.441 eFt-ban, céltartalékát pedig 57.085 Ft-ban határozza meg. Mûködési célú hitelét 283.921 eFt-ban, fejlesztésû célú hitelét pedig 291.595 eFt összegben hagyja jóvá.

A képviselõ-testület elfogadta mind a beszámolót, mind pedig a költségvetés módosítását.

Rendeletmódosítások

Szervezeti és Mûködési Szabályzat
Az SZMSZ módosítását elsõsorban a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Vas Megyei Kirendeltségének jelzése alapján került sor. Ennek kapcsán egyes helyeken a törvény szó szerinti megfogalmazását kell alkalmazni, másrészt pedig az SZMSZ egyes részeit célszerû más helyen szabályozni. Ezek mellett a módosítás rendezte azt a kérdést is, hogy kit kell jelenlevõnek tekinteni a határozathozatal során. Ez korábbi döntéseknél okozott problémákat, mégpedig a szavazás eredményének megállapításakor. Az új szabályozás szerint azt a képviselõt, aki a szavazásban nem vesz részt, az eredmény megállapításánál távollevõnek kell tekinteni. Ezzel kiküszöbölhetõ az, ami a közelmúltban elõfordult, hogy a nem szavazó ( pl. érintettség okán ) képviselõt is figyelembe kellett venni az eredmény megállapításakor, aminek következtében rendkívüli ülést kellett összehívni a témában.

Változások az Önkormányzati beruházásban megvalósuló út- és közmûépítés költségeirõl szóló rendeletben.
A rendeletmódosítással lehetõség nyílik részletfizetési kedvezményre a szennyvízhálózatra történõ csatlakozás esetén ( a hozzájárulás jelenlegi összege 180.000 Ft ). Azok a természetes személyek vehetik igénybe, akiknek a vele együtt élõk egy fõre jutó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át ( jelenleg 54.240 Ft ), egyedülálló esetén 250 %-át ( 67.400 Ft ). A részletfizetési kedvezmény 2 évre szól, és kamatot nem kell fizetni. Kezdõ részletként a hozzájárulás 30 %-át kell befizetni, s a fennmaradó 70 %-ra vonatkozik a részletfizetési kedvezmény, melyet havi egyenlõ összegekben kell befizetni. A befizetési határidõ elmulasztása a részletfizetési kedvezmény megvonását, és a fennmaradó összeg azonnali megfizetési kötelezettségét vonja maga után. Kivételesen, indokolt esetben lehetõség nyílik egyedi elbírálásra, mely szerint a jegyzõ adhat kedvezõbb feltételeket a fentieknél. Ipari célú vízfelhasználás, valamint vízhálózatra történõ rákötés esetén részletfizetési kedvezmény nem adható. A rendelet 2007. szeptember 1-én lépett hatályba.Helyi környezetvédelem
A környezetünk védelme érdekében a törvényi felhatalmazás alapján a helyi rendeletben is megjelenítette a képviselõ-testület azt, hogy a szennyvizet a meglevõ szennyvízhálózaton keresztül kell elvezetni.

Rendelet hatályon kívül helyezése
A Képviselõ-testület május 31-ei ülésén rendeletet fogadott el az elõvásárlási jog alapján önkormányzati tulajdonba kerülõ ingatlanok hasznosításáról. Az Alkotmánybíróság május 30-án hatályon kívül helyezte a bírósági végrehajtásról szóló törvény azon szakaszát, mely felhatalmazást adott a rendelet megalkotására ( parlamenti módosításra szorul a jogszabály ). A Polgármesteri Hivatalba júniusban érkezett meg a Magyar Közlönynek az a példánya, amely tartalmazta az AB határozatát, így ekkor vált ismertté, hogy a rendeletet nem lehetett volna megalkotni. A rendeletet hatályon kívül helyezték egyhangú döntésükkel a képviselõk.

Lakásállomány bõvítése
Az Önkormányzat által elfogadott ciklusprogram kiemelt céljai között szerepel a lakásállomány bõvítése, amire korábban a szociális bérlakásépítése terén volt lehetõség, az utóbbi idõben pedig a piaci alapú (bér)lakásépítések nyújtottak erre alkalmat. Befektetõk keresték meg a testületet a Krauz réten felépítendõ lakások tervével. Erre a Kft. saját beruházásában kerülne sor. Az Önkormányzat szerepe az lenne, hogy a telket 1 Ft/m2-es névleges áron bocsátaná a lakást megvásárlók ( tehát nem az építõ cég ) részére. A vevõk építõközösségbe tömörülnének, s megbízásukból építené fel a Kft. a lakásokat, melynek alapterülete 41-61 m2 között lenne, ára pedig 195.000 Ft/m2 . A cég vállalta a vevõkör felkutatását, az építõközösség megalakításának elõsegítését, valamint azt, hogy 2008. december 31-ig felépíti a társasháza(ka)t. A lakások száma az igénytõl függ, minimum 25 maximum 96 lakás megépítését vállalnák. A konstrukció keretében több önkormányzat területén rendelkeznek referenciamunkával.
A Képviselõ-testület a spekulációs szándékok megfékezésére a vevõknek azzal a feltétellel értékesíti a fenti névleges értéken a telek tulajdoni hányadot, hogy késõbb meghatározandó idõtartamon belüli értékesítés esetén kötelesek a tulajdonosok a telekhányad forgalmi értékét megfizetni az Önkormányzatnak ( erre jelzálogjog bejegyezhetõ ). A vevõ kijelölési joggal az Önkormányzat Városfejlesztési és Turisztikai, valamint Egészségügyi és Népjóléti Bizottságait ruházták fel a képviselõk határozatukkal.
A Képviselõ-testület ülésén megjelentek a cég képviselõi, akiknek számos kérdést tettek fel a képviselõk a lakások felszereltsége, fizetési konstrukció, igénybe vevõk köre, stb. A cég ügyvezetõjének tájékoztatása szerint Wienerberger téglaházakat építenek típustervek alapján, standard felszereltséggel, szaniterekkel. Konyhabútort nem tartalmaznak, a burkolat viszont választható. Idõben tartott egyeztetés esetén a szabályok adta lehetõségeken belül tudnak a leendõ tulajdonosok igényeihez is alkalmazkodni. A fizetés ütemezése a készültség százalékához igazodik, de megegyezés szerint történik ( havi részletekben is lehetséges ). Az egyes szinteken egyformák a négyzetméterárak, a tetõtéri lakások esetében azonban a tényleges négyzetméternél kevesebbet számítanak igazodva a szabályokban elõírtakhoz. Kifogásként hangzott el, hogy a körmendi vállalkozónak meg kellett vásárolni a területet, és amúgy is sok lakás épül mostanában. Faragó Gábor a Pénzügyi bizottság támogató véleményét ismertetve ( 4 igen 1 tartózkodás ) elmondta, hogy amennyiben a késõbbiekben körmendi vállalkozó kíván hasonló konstrukcióban lakásokat építeni, neki is meg kellene adni rá a lehetõséget.

Ifjúsági Cselekvési Program jóváhagyása
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2007. augusztus 17-i ülésén tárgyalta meg Körmend város Önkormányzata "Ifjúsági cselekvési programjá"-t. Az ifjúságkutatási kérdõív 2781 körmendi fiatalhoz jutott el. Kitöltve visszaküldte 428 fõ. A bizottság megállapította, hogy reális igényekre alapozott, tartalmas anyagról van szó. Megvalósítása az azonos területen mûködõk hatékony együttmûködését igényli. Domináns a válaszadók körében a középiskolás korosztály által visszaküldött anyag. A feltett 81 kérdés megfelelõ idõt is igényelt a megfontolt válaszadáshoz. Elmondhatjuk, hogy ez a 11 kérdéskör köré csoportosított adatmennyiség megfelelõ támpontot adott a szakavatott, hangsúlyoznunk kell, szakavatott kiértékelõnek. Összefoglalóként megállapíthatjuk, hogy az elõzõ felmérés, és a mostani együttesen egy tartalmas ifjúsági koncepció elkészítésének lehetõségét hordozta magában, mint ahogy az a második részben, a "Cselekvési program"-ban meg is jelent. A nyolc fõ terület, illetve az öt éves idõtartam megfelelõ keretbe foglalja a cselekvési irányokat. Ahol arra lehetõség mutatkozik, igyekszik pénzügyi forrásokat is megjelölni a megvalósításhoz.

Kiemelve egy-két területet: dicséretes, hogy a diákszervezetek öntevékenységének segítését preferálja az anyag, a pályakezdés, munkavállalás területén józanul koncentrál a helyi lehetõségekre. Az "Otthonteremtés, szociális helyzet"-nél a munkába állással együtt megoldható lakhatási kérdéseket helyezi elõtérbe, az életmód és egészség tárgykörben a kortárs segítõ programok megvalósítására, és a sportolási lehetõségek javítására tesz javaslatot. A "Szabadidõ, szórakozás"-nál az iskolai lehetõségekkel karöltve kínál megoldási tervet. A "Társadalmi tevékenység és érdekképviselet" témakör további gondolkodásra serkent bennünket. Az "Ifjúsági fórum"-ok lehetõségét mindig megadta az önkormányzat, de talán igaza van az alkotónak, újabb tartalmakkal kellene megtölteni azt. "A kommunikáció, média" tárgykör szintén a korszerû tartalommal történõ feltöltés szükségességét veti fel pl. az Ifjúsági Pont mûködésének esetében.

A teljes anyagot letöltheti >>>itt<<<


Pénzügyi döntések
Több indokolt felújításhoz biztosítottak fedezetet a képviselõk, melyek között szerepelt a központi temetõ vízhálózatának javítása ( 244 eFt), csõtörés helyreállítási munkálatai (70 eFt). A Széchenyi u. 1. alatti társasház ( csaknem 2/3-a önkormányzati tulajdon ) tetõzetének és homlokzatának részbeni felújítását is támogatta a testület a tulajdonhányad arányában, ami csaknem 2,8 mFt-ot tesz ki. A Sport utca csapadékcsatorna kialakítására 410 eFt-ot, míg a Rába-parti sportcentrum fõépület tetõfedésének cseréjéhez és villámhárító kialakításához 2,1 mFt-ot. A Csónakkikötõ épülete esetében szintén indokolt villámhárító felszerelése, melyet a sportcentrummal együtt próbálnak megoldani. Pótelõirányzatot biztosítottak a kihelyezett közlekedési táblákhoz (1,3 mFt).
Egy 1994 decemberében kötött szerzõdés hiányossága miatt szavatossági igényt kellett teljesíteni az Önkormányzatnak 748 eFt értékben a Provincia Invest Körmend Kft. részére. Az ingatlanértékesítési szerzõdéskor a ténylegesnél nagyobb terület szerepelt az adásvételi szerzõdésen, melyet a Körzeti Földhivatal módosított, s ehhez kapcsolódóan nyújtotta be a cég a jogos követelését. Egy 2005 decemberi szerzõdés teljesítése kapcsán a Kft. is késedelembe esett, mely kapcsán az Önkormányzat beszámítással érvényesít 28 eFt követelést.

Oktatás

Elfogadta a Képviselõ-testület a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat, a Mátyás Király Utcai Óvoda és Bölcsõde, a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola, valamint a Somogyi Béla Általános Iskola jogszabályban meghatározottak szerint felülvizsgált alapító okiratának módosításait.
A napközis és tanulószobai feladatok ellátására további 4 óra idõkeretet biztosít központi intézményeiben az önkormányzat a megnövekedett igények ellátására, amelyet azonban a rendelkezésre bocsátott költségvetési keretekbõl kell megoldani az intézményekben.
2008-ban is csatlakozott Körmend a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, melynek pénzügyi alapjához 1.050 eFt-ot különítettek el.
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tájékoztatta a képviselõket a 2007/2008-as tanévvel kapcsolatos tudnivalókról.