Ülésezett az önkormányzat

2007. február 02. 17:29:38  nyomtatási kép
Tájékoztató Körmend Város Önkormányzatának 2007. január 25-ei ülésérõl.Költségvetés elfogadását elõkészítõ döntések

A 2007-es év az elõzõnél is nehezebb feladat elé állítja az önkormányzatokat, sok esetben a talpon maradás és a csõdhelyzet elkerülése a tét. Természetesen a forrásmegvonások Körmendet sem kerülték el, így az éves költségvetési rendelet megalkotása kemény próba elé állítja a képviselõ-testületet. A legfontosabb célként azt fogalmazták meg, hogy az eddig ellátott feladatokat továbbra is ellátja a város, nem zárnak be, nem szüntetnek meg egyetlen intézményt sem. A bevételeket és a kiadásokat a feladatellátásokhoz kapcsolódóan határozzák meg, ehhez kapcsolódóan kellett elõzetesen minden intézménynek a saját mûködését felülvizsgálni. Kevesebb lesz az idei évben a normatív állami támogatás összege, ez várhatóan 60-80 mFt bevételkiesést eredményez, míg az SZJA átengedés mértéke 10%-ról 8 %-ra csökken, ami további 30 mFt-tal rövidíti meg a város kasszáját. A munkaadókat terhelõ kiadások az elõzetes ígéretekkel szemben nem lesznek kisebbek, a dologi kiadásoknál pedig az ÁFA emelés hatása, és az infláció szintén a kiadások növekedését erõsíti.
A közoktatási és a költségvetési törvényhez igazodva, és az intézményi egyeztetések után a képviselõ-testület határozott az intézményeket érintõ alkalmazotti létszámcsökkentésrõl, és intézkedésekrõl, amelyek az önkormányzat által fenntartott valamennyi intézményt érintik valamilyen formában. Hozzászólásában Bebes István polgármester, majd Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, valamint Tóth László, a Pénzügyi Bizottság elnöke is hangsúlyozta, hogy nyugdíjazások, és a prémiumévek program keretében történnek ezek a létszámcsökkentések. Ez azért fontos, mert bár fájdalmas döntéseket kellett meghozni, de ez volt a lehetséges megoldás arra, hogy oly módon kerüljön sor a szükséges csökkentésekre, hogy az ne érintse a fiatalokat v. középkorúakat, hiszen õk kerülhettek volna a legnehezebb helyzetbe. A döntésben érintetteknek pedig vagy a prémiumévek, vagy a nyugdíjhoz kötõdõ ellátási formák segítségével biztosítva van, hogy nem maradnak jövedelem nélkül, s megkapják mindazokat a juttatásokat, amelyek járnak számukra. Meghatározásra került iskolák szerint a napközis csoportok, és tanulószobák száma, mely szerint a Kölcsey Utcai Általános Iskolában 6 napközis csoport és 2 tanulószoba, az Olcsaiban 5 és 2, a Somogyiban 6 és 2. A Hunyadi Úti Általános Iskolában 5 délelõttös osztály és 1 napközis csoport mûködtethetõ. Február 1-tõl iskolánként 1 fõvel kell csökkenteni az igazgató-helyettesek számát, csak a kötelezõ órakedvezményeket lehet igénybe venni, valamint biztosítani kell az áttaníthatóság lehetõségét is az iskolák között. Az óvodákban csak 1 fõ alkalmazható óvodavezetõ helyettesi munkakörben.
További döntéseket hozott a napirendi ponton belül az önkormányzat, mely szerint, a februári testületi ülésen felül kell vizsgálni az óvodák nyitvatartási rendjét, elõ kell készíteni a Kölcsey Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítását. Az intézmények mûködéséhez kötõdõ technikai feladatok ellátásának alternatív lehetõségeit is meg kívánja vizsgálni a testület, akárcsak az egészségügyi ellátásokhoz kapcsolódó költségek terheinek viselésérõl szóló, orvosokkal kötött megállapodást.
Az önkormányzat komoly figyelmet kíván fordítani az intézmények gazdálkodására, a költségvetés fegyelmezett betartására, mert ez döntõ mértékben meghatározza, hogy mennyire tudja tartani magát a város a tervezett költségvetéséhez.


Pályázatok elbírálása.

Zárt ülés keretében döntöttek az aljegyzõi, valamint a GAMESZ vezetõi pályázatok elbírálásáról. Az aljegyzõi posztra ketten adták be pályázatukat, közülük részletes szakmai programja alapján Gombásné Nardai Ibolyát választotta a képviselõtestület. A pályafutása során klasszikus igazgatási feladatokat ellátó aljegyzõ asszony 1984 óta tölt be vezetõi pozíciót, s továbbra is ellátja Közszolgálati Iroda és Gyámhivatal vezetését, valamint az Okmányiroda szakmai munkájának szervezését, melyet az elmúlt év végén vett át. Kiemelten fontosnak tartja az Okmányiroda munkaszervezésének optimálisabbá tételét, az ügyfelek várakozási idejének csökkentését.
A GAMESZ vezetõi pozíciójára egy pályázat érkezett, a feladatot jelenleg megbízott vezetõként ellátó Borsos Éva részérõl. A pályázatban meghatározott feltételeken túl a 2004 óta vezetõ-helyettesként a GAMESZ-ban dolgozó pályázó pénzügyi ellenõrzési tapasztalatokkal, valamint banki vezetõi múlttal is rendelkezik. Szakmai elképzelései és a gazdálkodási szervezetben szerzett tapasztalatai alapján a képviselõ-testület alkalmasnak tartotta arra, hogy vezetésével a GAMESZ a rá háruló megnövekedett elvárásoknak megfeleljen, ezért május 1-tõl megbízta a vezetõi feladatok ellátásával.

Szabályozási terv elfogadása

A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervrõl szóló rendeletét és településszerkezeti tervét módosította január 26-ai hatállyal a képviselõk döntése alapján az önkormányzat. Két kérelem alapján tárgyalták a módosításokat, melyet az Olip Hungary Kft., illetve az Eybl-International nyújtott be 2005 év végén, melynek alapján határozatot hozott az önkormányzat a módosítási eljárás kezdeményezésérõl. Az elkészült módosítási terveket a törvény által meghatározott államigazgatási szervek véleményezték, melyek beépültek a tervbe. Az egyeztetõ eljárások lefolytatása után a szabályozási terv mindkét esetben közszemlére lettek bocsátva, melyhez lakossági észrevétel nem történt.
Az elsõ esetben a módosítás a Jáki út- Rákóczi út és folytatása, 48-as út, Vasaljai u., Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal közötti területekre terjed ki. Itt kereskedelmi szolgáltatási gazdasági, valamint gazdasági ipari területek különleges területekké való átminõsítését, valamint a közlekedési terület bõvítését tartalmazza a módosítás. Ennek célja az Olip Hungary Kft. által Szabadidõ Központ.
A másik esetben a Ny-i iparterületre vonatkozik a szabályozás, és a gazdasági ipari területek, valamint a közlekedési, zöld- és vízgazdálkodási területek változásait tartalmazza. Ennek célja az iparterület beépíthetõségének rugalmasabb kezelése, olyan szabályozás kialakítása, ami a befektetõk számára kedvezõbb lehetõségeket teremt tervezett beruházásaik számára.


Közterületek elnevezése

Az EGIS gyár közelében levõ Képúti liget és a Mátyás király utca itteni szakaszán a terület beépítésével egyre nehezebbé vált a tájékozódás. Több utca viselte a Képúti liget elnevezést, s a Mátyás király utcának is két egymással párhuzamos szakasza volt. A terület egy része az önkormányzat november 30-ai döntése után került önkormányzati tulajdonba, így a telekalakítási eljárás után lehetett hivatalosan létrehozni a közutakat. Elnevezésükrõl a körzet képviselõje tájékozódott az érintett lakók körében, ahol teljes egyetértés csak annyiban alakult ki, hogy személynevet nem szeretnének. A képviselõk részérõl a bizottsági üléseken nem volt egyéb javaslat, a testületi ülésen azonban Mecsériné Doktor Rozália képviselõ asszony Körmend híres szülötteit ajánlotta a testület figyelmébe, míg Szabadi István képviselõi a magyarsághoz személyükben és/vagy tetteiben kötõdõ elnevezésekre tett javaslatot. A lakók többségének óhaját elõtérbe helyezve az új területeken az Ötház, és a Meggyfa utca elnevezés mellett döntött a testület. A lakóházakkal rendelkezõ útszakaszon érvényben maradna a Mátyás király utca név, az Ady E. utcai keresztezõdéstõl az EGIS-hez vezetõ útszakaszt ezentúl Mátyás-köznek nevezik, míg az innen Ny felé ágazó, az EGIS déli oldalát határoló útszakaszt ( itt van pl. a Pannon Beton ), ahol nincsenek lakóépületek, dr. Orbán Istvánról, az EGIS egykori vezérigazgatójáról neveznék el, amennyiben családja is hozzájárul. A keresztezõdéstõl jobbra Képúti liget maradna továbbra is.Alapító okirat módosítása, ügyrend elfogadása

A Képviselõtestület módosította a Vagyongazdálkodási Kft. alapító okiratát, melyet több ok is indokolttá tett. Egyrészt a gazdasági törvény okozta változásokat kellett korrigálni, másrészt változik a kft. székhelye ( Rákóczi u. 35. lesz az új cím a közeljövõben ). Korábban pontatlanul került megfogalmazásra a kft. alapításának célja, így ezentúl nem csak a nem lakáscélú helyiségek üzemeltetése, hanem a lakások bérbeadásával kapcsolatos teendõ ellátását is tartalmazza az okirat. Elfogadták a Vagyongazdálkodási Kft. Felügyelõ-bizottságának ügyrendjét is.

Jelentés a közmûvelõdési feladatok ellátásáról

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium Közmûvelõdési Fõosztályának megbízása alapján került sor Körmend Város Önkormányzatának általános, részletes szakfelügyeleti vizsgálatára. A vizsgálat célja a megismerés, az önkormányzat törvényben rögzített közmûvelõdési feladatainak ellátásával kapcsolatos értékelés, véleményezés, valamint a hiányosságok feltárása és további lehetõségekre való figyelem felhívás volt.
A több mint 50 oldalas jelentés többségében pozitív megállapításai mellett felhívja a figyelmet a tennivalókra is. A Kulturális Oktatási és Sportbizottság megtárgyalta a jelentést, s hat pontban foglalta össze a szükséges tennivalókat. Ennek értelmében meg kell alkotni a város Kulturális Koncepcióját, melyet széles társadalmi vitára kell bocsátani. El kell végezni a közmûvelõdési rendelet pontosításait, módosításait. A közmûvelõdési feladatok ellátása során élni kell a közmûvelõdési megállapodások lehetõségével is, s a megállapodásban, illetve a támogatási szerzõdésben meg kell fogalmazni az ellenõrzés szempontjait is a feladatellátók beszámolóihoz. Közös feladata lesz a Kulturális Oktatási és Sport, valamint a Városfejlesztési és Turisztikai Bizottságnak a város kulturális-közmûvelõdési épületeinek felújítására és korszerûsítésére, mûszaki eszközeinek fejlesztésére, s az intézmények elhelyezésére szolgáló távlati terv kidolgozása. Az erkölcsi elismerés a közmûvelõdésben dolgozók számára, országos kitüntetésekre való elõterjesztések lehetõsége, melyben érvényesülhet a közmûvelõdési intézmények, civil szervezetek, és magánszemélyek kezdeményezése is a többi javaslattal egyetemben egyhangú támogatásra lelt a képviselõk részérõl.

Csónakkikötõ

A Rábaparti Fórum Egyesület üzemeltetési javaslatot adott be a tavaly augusztusban elkészült csónakkikötõ mûködtetésére. Az önkormányzat Városfejlesztési és Turisztikai, valamint Pénzügyi Bizottsága egyaránt tárgyalta a csónakkikötõ hasznosításának lehetséges formáját. A képviselõtestület egyhangú döntése egybecsengett a bizottságok véleményével, mely szerint a csónakkikötõ üzemeltetésére pályázatot írnak ki. A Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság ülésén megfogalmazódott, hogy elsõdleges cél a létesítmény bekapcsolása a vízi turizmus vérkeringésébe, és mindezt egy környezetére is odafigyelõ, szakmai szempontok alapján tevékenykedõ üzemeltetõvel képzelik el, amit a pályázati kiírásban is érvényesíteni szándékoznak. Szintén fontosnak tartotta a testület, hogy a csónakkikötõ funkciójának megfelelõen mûködjön, politikai tevékenységtõl mentesen, a kikapcsolódásra és szabadidõs tevékenységre bárki számára hozzáférhetõen.
Lovi Körmenden?

A Pénzügyminisztérium pályázatot kíván kiírni a koncessziós törvény alapján a lóversenyfogadás és a bukmékeri fogadások szervezésére. A szerencsejátékok közül ezek képeznek kivételt az állami monopóliumok közül. A koncessziós pályázat kiírásához azoknak a településeknek a hozzájárulása is szükséges, ahol a mûködés lehetséges. A pályázaton nyertesnek áll módjában eldönteni, hogy a tevékenységhez hozzájáruló települések közül melyikben vásárol, vagy bérel irodát a fogadások felvételéhez. A képviselõtestület megszavazta a hozzájárulást, tekintettel arra, hogy az önkormányzat érdekekeit nem sérti, esetlegesen iparûzési adó is keletkezhet a késõbbiekben.