Ülésezett az önkormányzat

2007. január 04. 22:59:43  nyomtatási kép
Tájékoztató Körmend Város Önkormányzatának december 20-ai ülésérõl.

Intézményi beszámolók

Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár

Korbacsics Tibor, az intézmény vezetõje, részletes írásos anyagot készített az intézmény munkájáról, év közben elvégzett feladatairól, ismertette a minisztérium szakmai vizsgálatának eredményeit, és vázolta az intézmény jövõbeni mûködésének irányát.
Az intézmény keretein belül 2006-ban is szerveztek különbözõ tanfolyamokat, képzési ismeretszerzési lehetõségeket biztosítva azok számára, akik ez által kívántak munkaerõ-piaci esélyeiken javítani vagy tudásukat gyarapítani. A nyugdíjas klub mûködését technikai és szakemberi háttérrel támogatták, elõsegítve az idõsebb korosztály kulturális érdeklõdésének és igényeinek kiszolgálását. Az intézmény A.D.I. klubja a Szociális Szolgáltató és Információs Központ, valamint az Ifjúsági Önkormányzat közremûködésével a drogfogyasztás megelõzése érdekében szerveztek képzéseket, elõadásokat.
Saját tevékenységükön túl jó kapcsolatot ápolnak a kulturális és sportprogramokat szervezõ közösségekkel, magánszemélyekkel, s számos példa van a közös munkával, együttmûködéssel megvalósított rendezvényekre. Jelentõs szerepe van ebben a Civil Fórumnak, ahol többek között a megismerhetõk a különbözõ közösségi kezdeményezések, programtervek, ezáltal lehetõség kínálva az összefogásra. A helyi kultúra közösségekben ápolt területeit év elején Budapesten, a Merlin Színházban mutatták be az érdeklõdõknek ( gasztronómia, sport, ének, tánc, színjátszás, képzõmûvészet, turisztikai elképzelések ), míg egész évben tág lehetõséget biztosítottak a városban, és a városhoz kötõdõ alkotók, rendezvények, és kezdeményezések számára.
A városi ünnepségek megrendezését az iskolák közremûködésével, valamint a civil szervezetek - egyre jelentõsebb - bevonásával valósították meg. A hagyományos újévi hangverseny, színházi elõadások, a Rába-parti Ifjúsági Zenei Fesztivál, a Körmendi Napok programjai, a Pannon Õsz rendezvénysorozat, a Bartók és Mozart évforduló jegyében megrendezett Diák-zenei Fesztivál, az óvodások számára kínált Mesebérlet sorozat elõadásai, könnyûzenei koncertek sokoldalú lehetõséget kínáltak a kulturális programok iránt érdeklõdõk számára.
Az önkormányzat által biztosított forrásokat pályázatok segítségével igyekeztek kiegészíteni, melynek eredményeként közel 4 millió Ft-ot sikerült a különbözõ programok, feladatok megvalósításához elnyerni.
A szakminisztérium hat területen vizsgálta mûködésüket, ebbõl 4 területen kiváló ( a helyi kultúra közvetítése, és fejlesztése; az ünnepi és az egyetemes kultúra közvetítése; az önkifejezés és kreativitás kultúrájának közvetítése; és a helyi társadalom közösségi kultúrájának közvetítése és fejlesztése ), egy-egy területen pedig jó ( a létkultúra közvetítése és fejlesztése ), illetve megfelelõ ( közhasznú kulturális szolgáltatások közvetítése, és fejlesztése ) minõsítést kapott.
A bizottsági beszámolón elhangzott, hogy tovább kell erõsíteni a civil szervezetek közremûködését, részvételét a város kulturális életében. Az intézmény programkínálatának meghatározásához és éves munkatervének megtervezéséhez a lakosság tényleges igényeinek feltérképezése szükséges. Ennek alapján a színvonalas mûködésnek hatékony gazdálkodással kell párosulnia a jövõben, amire a képviselõ-testület minden intézményvezetõjének figyelmét felhívta, s aminek betartását következetesen és a korábbinál jóval gyakrabban fog ellenõrizni. A megoldásra váró problémák között a technikai felszerelések elavulása, és a bútorzat ( elsõsorban a Batthyány kastély kiállító- és rendezvénytereiben ) egységesítésének igénye említhetõ.
A könyvtár ellátja a közkönyvtári feladatokat a város területén, ugyanakkor segíti a kistérség településeinek könyvtári ellátását is. A megye hasonló nagyságrendû városainál magasabb az olvasói létszám aránya. Igyekeznek kielégíteni a változó igényeket, ennek nyomán fejlesztették a DVD tárat a 2003-as 7db-ról 419 db-ra, és jelentõs az internet használók köre is. Nagy a forgalma a hagyományos könyveknek és folyóiratoknak is, elsõsorban a tanuláshoz szükséges szakkönyvek iránt nagy a kereslet.
Pályázat segítségével az egészségkárosodottak könyvtári ellátásának biztosítására hangos könyveket, valamint nagyító szoftvert tudtak beszerezni, közelítve ezzel az esélyegyenlõség biztosításához a könyvtári szolgáltatások elérhetõségének területén.
2005-ben 5 millió 502 ezer Ft értékben gyarapodott a könyvtár állománya beszerzések, és adományok által. A könyvtár évtizedek óta mûködteti ellátó rendszerét, jelenleg 36 település 37 könyvtárát látják el együttmûködési megállapodás keretében. A Körmend és Kistérsége Többcélú Társulással kötött megállapodás alapján mozgókönyvtári feladatok elvégzését is végzik a térség 24 településén. A jelentõs feladatokkal járó tevékenység ugyanakkor a könyvtár számára is elõnyös, hiszen jelentõs fejlesztési lehetõségeket biztosít pénzügyi és szakmai területen egyaránt. Hasonló tárgyalások folynak az Õrségi Többcélú Kistérségi Társulással is.
Meghatározásra kerültek a könyvtárhasználat díjai is, melyrõl külön napirendben döntött a testület. 2007-ben 1.400 Ft-ba kerül a felnõttek beiratkozási díja, érvényes diákigazolvánnyal 700 Ft. A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek számára továbbra is ingyenes, akárcsak a körmendi oktatási intézmények pedagógusainak, valamint a közgyûjtemények- és helyi közmûvelõdési intézmény dolgozóinak ( igazolvány felmutatása mellett ). A napijegy 100 Ft, a Videó- és DVD tár használata a beiratkozott olvasók számára 1.000 Ft/hó, az internethasználat díja 140 Ft/óra.

Bölcsõde

A bölcsõde felvételi létszáma 50-56 között változik az utóbbi idõben, 2006 júniusában 53 gyermeket vettek fel. Szeptemberben 34-en kerültek óvodába, s ezzel egyidejûleg megkezdõdött az új bölcsõdések beszoktatása. Decemberben 43 volt a létszám, ehhez érkezik még 13 csemete. A gyermekek kora 10 és 30 hónap között változik, ellátásuk 2 gondozási egységen belül 4 csoportban történik. A szakmailag indokolt 10 helyett az ellátás biztosítása érdekében 13-14-re is nõhet egyes csoportokban az ellátottak száma. Tovább nehezíti a csoportlétszám tervezését, ha sürgõs ellátást kérnek a szülõk ( munkába állás lehetõsége miatt ), amit eddig sikerült megoldani.
Az ellátást 10 gyermekgondozó, 2-2 mosodai dolgozó és takarítónõ, 1 technikai kisegítõ, 1 fõ fûtõ-karbantartó (óvodával közösen) végzi a bölcsõdevezetõ irányításával. Az egészségügyi felügyeletet dr. Bécsi Zsuzsanna látja el.
A bölcsõdében fokozatos anyás beszoktatást alkalmaznak a beilleszkedés megkönnyítésére, majd pedig saját gondozónõi rendszerben a csoportok megosztva egy-egy gondozónõhöz tartoznak, akik figyelemmel kísérik fejlõdésüket, vezetik a feljegyzéseket. Biztosítják az ebben az életkorban a világ megismerésének alapvetõ formáját jelentõ játék feltételeit, nevelõi magatartásukkal segítik ebben a tevékenységben. Az intézmény választott szakmai programja a természet, a környezet megismerése, és a vele való fokozottabb foglalkozás az ének-zene, a vers, a mese, a mondóka, és az alkotó játék területén is.
Az intézmény költségvetése alapszinten biztosítja a mûködést, de fejlesztéseket nem tesz lehetõvé. Megoldást igényel a bölcsõde épület tetõzetének megépítése, melynek tervei már elkészültek, megvalósítása a fûtési problémákon is javítana. A teraszok felújítása megtörtént, de minõségi kifogások miatt a hibákat javítani kellene.
2005-ben megvalósult az egyik fürdõszoba felújítása, parketta lakkozása, festés. Szükséges lenne a másik fürdõszoba felújítása is, melyet állapota, és a követelmények indokolnak. A bölcsõde szép és gondozott udvarára szabadtéri fajátékokat kellene kihelyezni, ebbõl csak egy darab van, ami kevés a kinti játéktevékenység biztosítására.
Az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság Csernyik Istvánné intézményvezetõ beszámolóját elfogadásra javasolta.

A képviselõtestület mindkét beszámolót egyhangúlag elfogadta.

Rendeletmódosítások

Lakbérek

Az önkormányzat 2007-es költségvetésének elkészítése, és reális tervezése indokolttá tette az önkormányzati lakások bérleti díjainak felülvizsgálatát, melynek során megállapították, hogy a körmendi bérleti díjak lényegesen elmaradnak a hasonló adottságú településekétõl. Az új lakbérek megállapításánál a testület figyelembe vette a lakások komfortfokozatát, valamint az évközi karbantartási feladatokat is. Ennek alapján 2007. január 1-étõl az összkomfortos lakások bérleti díja 238 Ft/m2, komfortos lakásoké 165 Ft/m2, félkomfortos lakás esetében 71 Ft/2, komfort nélküli lakás esetén 32 Ft/m2, szükséglakás esetén 18 Ft/m2.

Távhõdíjak

A kormány döntése következtében a lakosság földgáz, és távhõ támogatási rendszere január 1-étõl jelentõsen megváltozott. A szociális alapon nyújtott támogatások rendszerét minden átmenet nélkül vezették be, s ez érintette a földgázalapon mûködõ távhõszolgáltatást is. A megváltozott rendszer keretében a távhõs lakások esetén is egyénileg kell igényelni a támogatást, amit a szolgáltató az Államkincstár engedélyezõ határozata alapján a számlában érvényesít. A támogatás mértékérõl a szolgáltató utólagosan számol el az Államkincstár felé, s a támogatást is utólagosan kapja meg.
A kompenzáció megszûnése a szolgáltató költségeinek csaknem megduplázását jelentette, aminek következtében az önkormányzathoz fordult a távhõdíjak módosításának igényével. A lakossági fogyasztók hõdíja 2.615 Ft/GJ + 20% Áfa összegre módosult. A szolgáltató javaslata alapján az egységesen vonatkozó fûtési alapdíjakat változatlanul a 2006-os évi szinten hagyta jóvá az önkormányzat. Kõszegen 3.010, Sárváron 2.890, Vasváron 2.750 Ft/GJ + Áfa a jelenleg érvényes fûtési hõdíj.

Hulladékszállítás

Január 1-tõl az Áfa emelkedés és az infláció következtében emelkedik a hulladékszállítás díja is. Egy illetve 2 fõ esetén a minimális 80 l edényméretnél 116 Ft, illetve 178 Ft; 3 és 4 fõ esetén 120 l min. edényméretnél 224 illetve 257 Ft; 5 fõtõl a minimális 240 l edényméretnél a 5 fõ esetén 276 Ft, 6 fõ esetén 289 Ft, 7 fõ esetén 300 Ft, 8 fõ esetén 305 Ft + Áfa egy ürítés díja. Ugyanakkor az önkormányzat felhívja a szolgáltató figyelmét az ügyfélszolgálati iroda nyitva tartásával kapcsolatos problémákra, valamint a hulladéktárolók tartálykocsiba történõ figyelmesebb ürítésére, illetve eközben az úttestre kerülõ hulladék feltakarítására.

Étkezési nyersanyagnormák és térítési díjak

Az intézményi étkeztetések tekintetében az önkormányzat a 2007-2011 közötti idõszakban a közbeszerzési eljárás keretében nyertes SODEXHO Magyarország Kft. szolgáltatásait veszi igénybe. A felnõttek által fizetendõ ebéd nyersanyagnormáját 245 Ft/nap, a szociális ebéd nyersanyagnormáját 234 Ft/nap összegben határozta meg a képviselõtestület. A gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjai a bölcsõdében és az óvodákban 282 Ft/nap, az általános iskolákban a napközbeni háromszori étkezés 294 Ft, ebéd esetén 174 Ft naponta. A Középiskolai kollégium esetén 576 Ft, míg a középiskolai ebéd esetén 245 Ft a napi térítési díj összege január 1-étõl.

Víz és csatornadíjak

A Vasi Víz Rt. decemberi közgyûlése által meghatározott víz- és csatornadíjakat a képviselõtestületeknek rendeletben kell megállapítaniuk, melyre Körmenden a decemberi rendkívüli ülésen került sor.
A vízszolgáltatás alapdíja a lakosságot érintõ kis átmérõjû vezetékeknél ( 13-20 mm) 10 Ft/hó összeggel emelkedett, így januártól 200 Ft lesz havonta. A fogyasztás arányos vízdíj m3-enkénti díja a lakosság esetén szintén 10 Ft-tal 180 Ft-ra emelkedtek, míg a nem lakossági díjak esetén 21 Ft-tal kell többet fizetni a korábbinál, így 216 Ft-ra nõtt a szolgáltatás Áfa nélküli díja.
A csatornadíjak megállapításánál több tényezõt is figyelembe kellett vennie az önkormányzatnak. Az általánosan figyelembe vehetõ inflációs hatásokon és szolgáltatói költségnövekedésen túl az ár tartalmazza a közmûvek felújításához szükséges amortizációs fedezet egy részét, valamint a használati díjat, amely helyben felhasználható fejlesztési forrásként szolgál. Ezeket figyelembe véve a szennyvízelvezetés és tisztítás árai lakosság esetén 310 Ft + Áfa, míg a nem lakossági díjak 364 Ft + Áfa árban lettek meghatározva.

SZMSZ módosítás, közbeszerzési beszámoló

A közbeszerzések lebonyolításának végrehajtását Közbeszerzési Testület formában tervezte az önkormányzat megvalósítani, melynek tagjai díjazás nélkül látták volna el bizottsági munkájuk mellett tevékenységüket. A közbeszerzések kapcsán felvetõdõ felelõsségi viszonyok ( nemcsak erkölcsi és politikai, hanem anyagi és büntetõjogi is ), és a gyakoribb ülésezések kapcsán indokolttá vált, hogy továbbra is bizottság felügyelje a területet. Elnöke Bán Miklós, tagjai Karakai József és Csák Tamás lettek. Az önkormányzat költségtakarékos mûködését szem elõtt tartva ugyanakkor pénzügyi bizottság létszámát hétrõl öt fõre csökkentették, Bán Miklós és Karakai József pénzügyi bizottsági tagságukról lemondtak, Csák Tamás pedig tiszteletdíj nélkül vesz részt a bizottság munkájában.
A Közbeszerzési Bizottság 2006. évi beszámolójára is sor került, melynek keretében részletes beszámoló készült az adott évben lefolytatott jelentõsebb közbeszerzési eljárásokról tételesen. A bizottság 39 határozatot hozott, és 852 millió Ft értékben bonyolított le közbeszerzési eljárásokat. A bizottság tapasztalatai szerint a helyi vállalkozók nem tudnak versenyben maradni a közbeszerzési eljárások során, annak ellenére, hogy az ajánlattételi felhívás minden esetben kiküldésre kerül számukra. Az új közbeszerzési törvény hatályba lépése óta semmilyen elõny sem biztosítható számukra, ennek következtében az elmúlt esztendõben csak 1 esetben lett helyi vállalkozás az önkormányzati megrendelés nyertese. Még nagyobb gondot kell fordítani az alapos elõkészítõ munkára, a közbeszerzések megtervezésére, feladatütemezésre és meghatározásra. Jogorvoslati kérelmet nem indítottak a közbeszerzésekkel kapcsolatban 2006-ban sem, s az ÁSZ vizsgálata sem tárt fel azonnali intézkedést igénylõ hibákat. Megállapításuk szerint át kell dolgozni a közbeszerzési eljárások döntéseinek felelõsségi rendjét, valamint pontosabban kell alkalmazni a Közbeszerzési törvénynek az egybeszámításra vonatkozó szabályait. A képviselõtestület elfogadta az éves beszámolót, megválasztotta a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjait, s megalkotta a javaslatok szellemében új közbeszerzési szabályzatát.

Településfejlesztési koncepció

1998-ban készült el legutóbb Körmend településfejlesztési koncepciója, akkor még a településszerkezeti terv részeként. Az azóta történt jelentõs gazdasági-társadalmi változások ( EU csatlakozás, fejlesztési források megnyílása, kistérségek szerepkörének növekedése, határon átnyúló fejlesztési lehetõségek ) miatt 2006-ban döntött a képviselõ-testület arról. Hogy új koncepció elkészítése szükséges. A fejlesztési koncepció elkészítését pályázat útján a Benchmark Consulting Kft. nyerte el.
A több mint 100 oldalas dokumentum 2 részre bontható, elsõ részében részletes földrajzi, társadalmi és gazdasági elemzést tartalmaz, s erre alapozva a második részben lett meghatározva a város jövõképébõl a fejlesztés négy fõ iránya, valamint a prioritásokhoz ( gazdaságfejlesztés; humánerõforrások fejlesztése, társadalmi kulturális közeg ápolása; az infrastruktúra fejlesztése ) kapcsolódó alprogramok.
A javasolt prioritások és fejlesztési programok nemcsak a város jövõképével, hanem az EU 2007-2013 közötti fejlesztési irányaival, és a II. Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjaival is összhangban készültek. A koncepció 11 fejlesztési programot és 28 konkrét intézkedést tartalmaz. A fejlesztési koncepciót a készítõk közmeghallgatáson mutatták be, majd a helyi gazdaság és civil szféra szereplõivel folytatódott a társadalomi egyeztetés. Emellett folyamatosan hozzáférhetõ volt a város honlapján ( hírarchívumában most is az ) is, biztosítva a véleményformálás lehetõségét a döntést megelõzõ idõszakban is.
A képviselõ-testület 1 tartózkodás mellett határozott a hosszú távú fejlesztési koncepció elfogadásáról, és ennek alapján a 2007-2013-as idõszakra vonatkozó fejlesztési terv kidolgozásáról.

További hírek.

A képviselõtestület döntése értelmében a nevelési tanácsadási feladatokat 2007-ben továbbra is a Berzsenyi Dániel Fõiskola Pedagógiai Szolgáltató Központja látja el.
A közbiztonsággal összefüggõ feladatok ellátásának társadalmi segítésére és ellenõrzésére újból megalakult a Bûnmegelõzési és Közbiztonsági Bizottság ( mûködése törvény alapján önkormányzati ciklus idejére szól ). Elnöke Szabó Ferenc, tagjai a rendõrkapitányság részérõl Szendrõdi Barnabás kapitányságvezetõ, Tóth János bûnügyi osztályvezetõ, az önkormányzat részérõl tagnak választották Egyed Gyulát az Oktatási Kulturális és Sport bizottság elnökét, Csák Tamást a Városfejlesztési és Turisztikai bizottság elnökét, Karakai József bizottsági tagot, és Rózsás Ágota intézményvezetõt. A bizottságnak további tagjai az ÁNTSZ által delegált tiszti fõorvos; a városi Polgári Védelem, Tûzoltóság, Mentõszolgálat, Polgárõrség vezetõje; a kistérség és a város Védelmi bizottságának képviselõje, valamint a Körmendi Határrendészeti Kirendeltség parancsnoka. A bizottság tagjai társadalmi munkában látják el feladatukat.
A képviselõtestület meghatározta a köztisztviselõk és tûzoltóság állományára vonatkozó teljesítményértékelés szempontjait. Közös megegyezéssel - az érintett köztisztviselõvel történt elõzetes egyeztetés után - visszavonták az aljegyzõi kinevezést, s a határoztak a pozícióra történõ pályázati kiírásáról.