Tájékoztató Körmend Város Önkormányzatának november 30-ai üléséről.

2006. december 13. 11:48:10  nyomtatási kép
Rendeletmódosítások

Az önkormányzat törvényi változások, saját szervezeti változásai, valamint a költségvetési fejezetek pontosításának következtében több rendeletét módosította.

A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló rendelet módosítását a törvényi változások átvezetése, a közgyógyellátás rendszerének átalakulása, valamint a rendszeres szociális segélyezettek körének bõvülése tett indokolttá. A rendeletváltozás következtében a jövõben a lakásfenntartási támogatáshoz nem kell a lakásfenntartás költségeinek mértékét számlával igazolni. Ugyanakkor nem lesz jogosult erre a támogatási formára 2007 január 1-tõl az, aki a kérelem benyújtását megelõzõen kéthavi közüzemi díjtartozásnál többet halmoz fel.
Közgyógyellátásra méltányosságból egyedi elbírálás alapján továbbra is az számíthat, akinek családjában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetén 200 %-át. Másik feltétele azonban kedvezõen változott, hiszen a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-a helyett 20 %-át kell meghaladnia a kérelem benyújtásához.
2006 július 1-e óta törvényi szabályozás és Képviselõ-testület felhatalmazása alapján a Szociális Szolgáltató és Információs Központ keretein belül a Hunyadi utcai telephelyen szociális foglalkoztató mûködik, melyet az intézmény alapító okiratának módosítása után most rendeletében is megjelenít az önkormányzat.

Az Önkormányzat által létesített közút, illetõleg közmûvek költségeinek az érintett ingatlanok tulajdonosaira történõ áthárításáról szóló rendeletmódosításban meghatározásra került a víz és a szennyvízhálózathoz történõ csatlakozás mértéke összegszerûen. A lakosság részére továbbra is 60 ezer forint a hozzájárulás összege a vízhálózat, 180 ezer forint a csatornahálózat esetében. Közületek részére 100 ezer, illetve 250 ezer forint lesz változatlanul a hozzájárulás mértéke. A korábbi %-os mérték helyett rendeletben volt szükséges szabályozni a hozzájárulás konkrét összegét, ugyanakkor a képviselõtestület nem kívánt a jelenlegi helyzetben további többletterhet róni ezzel a lakosságra, ezért maradt változatlan a hozzájárulás mértéke.

A helyi közmûvelõdési tevékenység ellátásáról szóló rendeletben a szervezeti változások következtében kialakult névmódosítások rögzítése mellett a Képviselõtestület kiegészítette a "kiemelt egyesületek" körét a Régió Hagyományõrzõ Egyesülettel. Más profilú tevékenysége miatt a Nyugdíjas Vöröskeresztes Klubot kiemelték ebbõl a körbõl, és a szociális célokhoz kötõdõen az Egészségügyi és Népjóléti bizottság hatáskörébe helyezte át támogatását és felügyeletét a testület. A kiemelt egyesületek támogatását továbbra is 4 éves idõszakra, évente azonos mértékben állapítja meg a rendelet, kiegészítve azzal, hogy az éves költségvetés tervezésének idõszakában felülvizsgálja a támogatási összeget. Az Oktatási Kulturális és Sportbizottság a pályázatok elbírálásánál saját hatáskörben 100 ezer forint összegig dönthet. Javaslatot tehet magasabb támogatásra is, de errõl a Képviselõtestületnek kell döntést hoznia.

A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés viteldíjairól szóló rendeletének módosítását a szolgáltatást végzõ Vasi Volán Zrt. kérelmére tárgyalta a Képviselõtestület. A Zrt. költségeinek növekedése ( anyag, bér és járulékok, üzemanyag, egyéb általuk vásárolt szolgáltatások ), az ÁFA 5 %-os emelésének kompenzálása, és az infrastruktúra megújításához szükséges források okán 15 %-os tarifaemelést javasolt.
A képviselõtestület döntése nyomán 2007. január 1-tõl a vonaljegy 118 Ft, az összvonalas névre szóló havi bérletjegy 3.320 Ft, a félhavi 2.200 Ft lesz. A tanulók és nyugdíjasok bérletjegye 1.085 Ft-ra, a névre szóló összvonalas kombinált havi bérletjegy 4.330 Ft-ra, a tanuló-nyugdíjas kombinált havi bérletjegy 1.410 Ft-ra emelkedik.

Intézményvezetõi beszámoló az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola mûködésérõl

Az iskola fõ profilja az idegen nyelvek oktatása, elsõsorban a német és az angol, de az idei tanévtõl pályázati támogatással francia nyelvet is oktatnak. A szellemi és tárgyi feltételek adottak a képzéshez, ami megmutatkozik az eredményekben is, a végzõs diákok 43 %-a alapfokú "C" típusú nyelvvizsgával indult a középiskolába az elõzõ tanév végén, hárman pedig "C" típusú középfokú nyelvvizsgával.Másik kiemelt terület a számítástechnika oktatása, amely ma már elengedhetetlen a modern világban, igényként jelentkezett ennek hangsúlyossá tétele mind a szülõk, mind pedig a diákok részérõl. Ezen a területen az ECDL vizsgák kiemelkedõ aránya ( 2006-ban a végzõs diákok 48 %-a ) bizonyítja az iskola eredményes oktató munkáját. Az országos védettségû Molnár Lajos Madárgyûjtemény ápolására és bemutatására külön gondot fordítanak.
Az oktató munka mellett odafigyelnek a nevelésre is, törekszenek arra, hogy segítséget nyújtsanak a diákok egészséges személyiségfejlõdéséhez, ezért bekapcsolódtak a D.A.D.A. programba. Ennek keretében történik a drogprevenciós, dohányzás és alkoholfogyasztás ellenes felvilágosító tevékenység, valamint az aids veszélyeire való figyelmeztetõ-felvilágosító ismeretek közvetítése. Ugyancsak a nevelési célok megvalósulását segíti az Erdei Iskola programban való részvétel. Az integrált nevelésre szintén nagy hangsúlyt fektetnek az iskolában. A város iskolái közül elsõként foglalkoznak évek óta fogyatékos ( mozgáskorlátozott, enyhe fokban értelmileg akadályozott ) és ép gyermekek együttnevelésével. Tapasztalataik szerint kölcsönösen tanulnak egymástól, a fogyatékkal élõk számára megkönnyíti a beilleszkedést, segít hétköznapi életet élni, az ép gyerekekben pedig fejlõdik a tolerancia, az akaraterõ, kitartás. A személyi és tárgyi feltételek ezen a területen fejlesztésre szorulnak, egyenlõre a szakellátáshoz a gyerekeknek kell eljutni, szerencsésebb lenne fordítva.
Az oktatás tárgyi feltételei jelentõsen javultak az elmúlt két évben, átadták a mûvészeti, és korszerûsítették a számítástechnika szaktantermet. A személyi feltételek jók, s törekednek arra, hogy korszerû ismeretekkel, új igényeknek megfelelõ tudással gazdagítsák a tantestületet. Ennek megfelelõen fejlesztõpedagógus, gyógypedagógus, mérési, értékelési szakember képzése is folyamatban van. Megoldandó fejlesztési feladatok közül az iskola nyugati oldalán levõ nyílászárók, valamint a külsõ betonlábazat felújítása, és a kémia-fizika elõadóterem szabványoknak megfelelõ kialakítása szerepel.
Az Oktatási, Kulturális és Sport bizottság az alapos és részletes beszámoló alapján megállapította, hogy az iskola tevékenysége és jövõképe jól szolgálja Körmend oktatásügyét, és elégedett oktató-nevelõ munkájával. A képviselõtestület az írásban megkapott tájékoztatás, a bizottsági vélemény, és az intézményvezetõ szóbeli kiegészítései alapján egyhangúlag fogadta el a beszámolót.

Beszámoló a Dr. Batthyány Strattmann László Kórház Egészségügyi Kft. szakmai mutatók szerinti ellenõrzésérõl


Az egészségügyi közszolgáltatás ellátásának értékelésérõl évente legalább egyszer beszámolót kell készíteni, és azt ismertetni a képviselõtestülettel. Az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elõterjesztése alapján évente kétszer foglalkozik a testület a beszámolóval.
A 2006 február és július közötti idõszakban a kórház struktúrája nem változott. A fekvõbeteg ellátást 100 aktív ágyon belgyógyászati, sebészeti, szülészet-nõgyógyászati osztályok látják el mátrix struktúrában, valamint 20 ágyon krónikus betegellátás folyik. A fekvõbeteg ellátásnál 3,7 %-kal nõtt a felvettek aránya, de 1,3 %-kal csökkent az átlagos ápolási idõ. A vizsgált idõszakban 2 %-kal nõtt a mûtétek száma, az arányok ezen belül eltolódtak a nõgyógyászati mûtétek felé ( 9,2 %-os növekedés ), míg a sebészeti beavatkozások 2,3 %-os csökkenést mutattak. Reoperáció, azaz azonos ok miatt újra elvégzett mûtét nem történt.
Az Országos Egészségpénztár 2006. évben megszüntette a sürgõsségi befogadó hely mûködésének finanszírozását. A tevékenység ellátásához a tárgyi és személyi feltételek adottak, fenntartása szakmailag indokolt, ezért nem szüntették meg ezt a tevékenységet, egyelõre saját forrásból fedezik mûködtetését.
A járó beteg szakellátás területén a betegszám 2 %-kal, a konzíliumok száma 8 %-kal csökkent. A gondozóban ellátottak száma 23 %-os növekedést mutatott.
Az Egészségügyi és Népjóléti bizottság a 16 pontból álló szakmai mutatók értékelése alapján megállapította, hogy a kórházban jó színvonalú az ellátás, a szolgáltatási szerzõdésben vállaltaknak megfelelõen látják el feladataikat, ezért a beszámolót elfogadásra javasolja.
Dr. Németh Attila a képviselõtestületi ülésen szóban is kiegészítette a beszámolót, elemezve az egészségügy jelenlegi kaotikus állapotát, s felvázolta a körmendi kórház jelenlegi állapotok szerinti jövõjét. Elmondta, hogy július 1-tõl az OEP által felállított betegellátási korlátok (felette nem finanszírozzák az ellátás költségeit ) miatt gyakorlatilag állandó monitoring tevékenységet kell folytatniuk. Január február környékére több kórház kerülhet fizetésképtelen helyzetbe. Az ágykapacitások elosztásáról a Regionális Egészségügyi Tanács dönt, s a jelenlegi ismeretek alapján Körmend a 2. kategóriás úgynevezett területi kórházak körébe kerülhet. Ez azt jelenti, hogy kötelezõen kell maradni aktív ágyaknak. Miután csökkeni fog a bent fekvõ betegek száma, a járó beteg, és ambuláns ellátás felé fog eltolódni az ellátás. A kötelezõen bevezetendõ vizitdíjak esetében az önkormányzattal közösen kívánnak olyan megoldást kidolgozni, ami a betegek számára a legkedvezõbb. Az Egészségügyi Minisztérium által kiírt "Az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakításának támogatására az intézményi átalakítások megkezdésére" kiírt pályázaton sürgõsségi betegfelvevõhely kialakítására 14 millió 200 ezer Ft pályázati támogatást nyert a kórház. Ez a ambulancia rendbehozatalához nyújt segítséget. Továbbra is mindent el fognak követni azért, hogy a kórház aktív ágyakkal és jó színvonalon mûködjön tovább.
A képviselõtestület tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el a beszámolót.

A szociális szolgálattervezési koncepció felülvizsgálata.

A 2004 decemberében elfogadott 2005-tõl 2009-ig megfogalmazott koncepció felülvizsgálatára kétévente kell sort keríteni, megvizsgálva a tervek megvalósulását, illetve a törvényi változásokhoz való viszonyát.
Törvényi változásokból következõen meg kellett szervezni a szociális információs szolgáltatást, valamint biztosítani kellet az étkeztetést és a házi segítségnyújtást, családsegítést. 2005 január 1-tõl kötelezõvé vált a támogató szolgáltatás, a közösségi ellátások megszervezése, valamint a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás bevezetése. Kötelezõ feladatként jelentkezett a nappali ellátások megszervezése szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, és idõskorúak számára is. A szakosított feladatok közül az idõsek átmeneti elhelyezésével bõvült a feladatkör. A törvényi változásokat követõen a város nagyságrendjébõl következõen viszont kikerült a kötelezõ feladatok körébõl az utcai szociális munka, és az éjjeli menedékhely mint átmeneti szállás biztosítása.
A többcélú kistérségi társulások keretein belül számos feladat ellátása kedvezõbb finanszírozást tesz lehetõvé, ezért az ebbõl adódó lehetõségeket Körmend Város Önkormányzata is igyekezett kihasználni, ezért a jelzõrendszeres házi segítségnyújtást, a támogató szolgáltatást, és a nappali ellátást szenvedélybetegek részére a Körmendi Többcélú Kistérségi Társulással, illetve a településekkel kötött feladat-ellátási megállapodás alapján biztosítja.
2006. július 1-tõl - szintén törvényi változások miatt - lehetõség nyílt a szociális intézményben ellátott megváltozott munkaképességû munkavállalók intézményen belüli foglalkoztatására. A Szociális Szolgáltató és Információs Központ sikeres pályázatának segítségével a Hunyadi utcában 40 fõ részére tudnak munkát biztosítani.
A gyermekjóléti szolgáltatások területén szintén elõtérbe került a többcélú kistérségi társulásokkal való együttmûködés, ami ezen a területen is kedvezõbb mûködtetést tenne lehetõvé. Már megkezdõdött az az egyeztetési folyamat a kistérséggel, ami lehetõvé tenné a közös feladatellátást.
A koncepció eddig eltelt szakaszát tekintve a tervezettnél több feladat ellátását sikerült megoldani, a következõ két évre pedig megvalósítható célokat tartalmaz. Új elemként szerepel a gyermekvédelmi ellátások rendszere a koncepcióba, bemutatva a terület általános jellemzõit, városunkban mûködõ formáit, ellátott és megoldandó feladatait.
A Szociálpolitikai Kerekasztal megtárgyalta, és elfogadásra javasolta Körmend Város Önkormányzata Szociális Szolgálattervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról szóló elõterjesztést, melyet a Képviselõtestület egységesen szavazva támogatott.

A Körmendi Mozi tervpályázat értékelése

A mozi rekonstrukciója és bõvítése tárgyában Körmend Város Önkormányzata és az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal által kiírt pályázatra 5 pályamû érkezett. A színvonalas, ötletekben gazdag pályázatok közül a bíráló bizottság a Reálterv Építésziroda Kft. terveit találta a legjobbnak. A Városfejlesztési és Turisztikai bizottság is megtekintette a pályamûveket, és ennek a tervnek a megvalósítását javasolta. A többfunkciós épület kialakítása azonban csak pályázati forrás bevonásával megvalósítható. A bizottság javaslata alapján a képviselõtestület a nyertes terv pályázati forrásokkal való megvalósításáról határozott.
Együttmûködési megállapodás

A korábbi évek gyakorlatának megfelelõen Körmend Város Önkormányzata és a Körmendi Cigány Kisebbségi Önkormányzat együttmûködési megállapodást kötött, melynek értelmében a kisebbségi önkormányzat költségvetése beépül a települési önkormányzat költségvetésébe, ugyanakkor döntési jogosultsággal a helyi önkormányzat nem rendelkezik felette.
A kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának, beszámolási kötelezettségének jogszabályi megfelelése miatt indokolt a megállapodás megkötése, amely tartalmazza az önkormányzat által nyújtott támogatási formákat is.Létszám racionalizálás gazdaságosan

A Polgármesteri Hivatal szerkezetét érintõ szervezeti átalakítás, és az ezt követõ feladatköri átcsoportosítások nyomán vált lehetõvé, hogy a Hivatal egy fõvel tovább csökkentse létszámát. Ennek vonzataira az ideihez hasonlóan a 2007. évi költségvetési törvényjavaslat is tartalmaz forrásokat, amely lehetõséget ad, hogy az önkormányzat a kiadások jelentõs részét meg tudja igényelni. A Kormány által indított prémiumévek program szintén biztosít lehetõséget arra, hogy az önkormányzat ilyen döntésének végrehajtásából eredõ költségekhez állami finanszírozást kapjon. A Képviselõtestület döntésével elhatározta, hogy csökkenti egy fõvel a Polgármesteri Hivatal költségvetési létszámát. A különleges foglalkoztatási állományról szóló törvény és a Prémiumévek programban foglaltak alapján, az érintett köztisztviselõvel történt egyeztetést követõen a létszámcsökkentés végrehajtásának módját, és feltételeit a következõ rendes testületi ülésen tárgyalják meg.

Egyházak támogatása

A történelmi egyházak tevékenysége szerves részét képezi a város életének, ugyanakkor épületeik is meghatározó jellegûek városképünkben. Az önkormányzat a korábbi években is igyekezett segítséget nyújtani, együttmûködni a történelmi egyházakkal. Az önkormányzatokat ért jelentõs megszorító csomag nehézségei ellenére is a helyi önkormányzat szükségesnek tartotta, hogy jelentõs kiadásokkal járó felújítási és karbantartási költségeikhez hozzájáruljon a következõ évben. A képviselõtestület 11 igen és 5 tartózkodás mellett döntött arról, hogy a 2007. év költségvetési koncepciójának kialakításakor, illetve végleges megtervezésében figyelembe veszi ezt a feladatot.